Thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của Hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2024

Ngày 11/3/2021, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành kèm theo Quyết định số 207/QĐ-TCTHADS Kế hoạch Thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của Hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2024.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy chế kiểm tra trong thi hành án dân sự

Ngày 03/3/2021, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS về việc ban hành Quy chế kiểm tra trong thi hành án dân sự.

Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự

Ngày 03/02/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Tổng cục Thi hành án dân sự phát động phong trào thi đua trong Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2021

Nhằm tạo động lực để các tập thể, cá nhân trong Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu THADS, hành chính được giao trong năm 2021; căn cứ Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021 và Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2021, Tổng cục THADS phát động tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống phong trào thi đua năm 2021 với Chủ đề: “Toàn Hệ thống Thi hành án dân sự đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao,  lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021).

Triển khai Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án

Nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án, ngày 25/12/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS (sau đây gọi là Quy trình). Để triển khai thực hiện Quy trình đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống, Tổng cục THADS đề nghị Cục trưởng Cục THADS triển khai một số nội dung sau:

Hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính trong Hệ thống Thi hành án dân sự thực hiện từ 01/01/2021

Căn cứ khoản 2 Điều 312 Luật Tố tụng hành chính (TTHC) năm 2015; trên cơ sở thống nhất của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và được sự nhất trí của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục đã ban hành Công văn số 16/TCTHADS-NV3 ngày 05/01/2021 hướng dẫn công tác theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) trong hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) thực hiện từ ngày 01/01/2021.