Chỉ đạo kiểm tra số liệu báo cáo thống kê thi hành án năm 2015 và đăng tải thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

Thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, trên cơ sở báo cáo của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổng hợp số liệu thống kê thi hành án dân sự 12 tháng năm 2015.

Những điểm mới trong bảng tiêu chí chấm điểm và xếp hạng thi đua đối với cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2015

Ngày 21/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1682/QĐ-BTP về Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2015. Nhằm thống nhất thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2015, Tổng cục hướng dẫn và giới thiệu một số điểm mới được sửa đổi như sau:

Văn phòng, công chức làm công tác văn phòng trong Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự cần tích cực tham mưu, triển khai Quy chế họp

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc tổ chức các cuộc Họp, hội nghị (gọi chung là Họp) trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Tư pháp nhằm giảm bớt số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc Họp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành chung của cơ quan Bộ Tư pháp ngày 09/4/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế tổ chức họp trong hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp (kèm theo Quyết định số 693/QĐ-BTP).

Thông cáo báo chí về Hội nghị quán triệt, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2015

THADS là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, duy trì ổn định, trật tự kỷ cương xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế đất nước. Ngày 25-11-2014, Quốc hội Khóa XIII tại kỳ họp thứ 8 đã thông qua  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS (có hiệu lực từ ngày 1-7-2015). Đây là văn bản Luật quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các cơ quan THADS thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của mình trong hoạt động tư pháp nói chung và quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án nói riêng. Ngày 15 tháng 01 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 55/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, trong đó giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Ban, Bộ, Ngành, địa phương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, kết hợp với sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2015.

Đăng ký mua Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), in ấn Sổ về thi hành án, Bìa hồ sơ thi hành án

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được ban hành kèm theo Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Nhà xuất bản Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ “In, xuất bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự”.

Ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Trong thời gian qua, các cơ quan nhà nước đã nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công việc bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, việc ứng dụng Công nghệ Thông tin trong trao đổi văn bản giữa các cơ quan Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Để khắc phục tình trạng này, nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển từ phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy tờ sang phương thức làm việc qua mạng với văn bản điện tử, ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Ban biên tập giới thiệu tới các bạn độc giả nội dung của Chỉ thị nêu trên nhằm triểu khai có hiệu quả việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của đơn vị mình.