VỀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHƯA THỐNG NHẤT, ĐỒNG BỘ GIỮA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HIỆN HÀNH

Tóm tắt: Bài viết phân tích, so sánh một số quy định chưa thống nhất, đồng bộ giữa Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (Bộ luật TTDS) với Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014, sau đây gọi tắt là Luật THADS), đề xuất hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới khi tiến hành sửa đổi Bộ luật TTDS và Luật THADS, nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong các quy định của pháp luật.