Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự”

Chiều ngày 09/01/2019, tại Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự” do TS. Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự làm chủ nhiệm đề tài. 

Xử lý nghiêm minh công chức không tích cực trong thu hồi tài sản tham nhũng

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X, Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khoá XI, trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu; số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện còn ít; một số vụ việc xử lý còn kéo dài, chưa nghiêm; thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả thấp, gây tâm lý bức xúc trong xã hội.

Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2018

Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS) là cách thức để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định pháp luật liên quan đến công tác thi hành án dân sự đến với toàn thể cán bộ công chức, người lao động cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong năm 2018, Tổng cục THADS đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong toàn hệ thống.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật tố tụng hành chính

Ngày 26/9/2018 và ngày 28/9/2018 Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có báo cáo số 1516/BC-UBTP14 và Văn bản số 1524/UBTP14 kiến nghị sau giám sát việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thi hành án dân sự

Điều 106 Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơquan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành”. Có thể thấy, hoạt động thi hành án dân sự(gọi tắt là THADS) có một ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng. Bản án, quyết định được thi hành trên thực tế không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo thực thi công lý mà còn là công cụ hữu hiệu để khôi phục trạng thái ban đầu các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, xã hội và cá nhân trước khi bị các hành vi vi phạm pháp luật xâm hại.

Tổng cục Thi hành án dân sự tiến hành rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự kỳ 2014 - 2018

Thực hiện Quyết định số 430/QĐ-BTP ngày 12/3/2018 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) kỳ 2014 - 2018 tại Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án dân sự (TCTHADS) đã xác định, tập hợp đầy đủ các văn bản thuộc trách nhiệm hệ thống hóa và lập các danh mục văn bản theo yêu cầu. Trên cơ sở kết quả thực hiện, TCTHADS đã có báo cáo kết quả rà soát gửi Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự

Thực hiện Quyết định số 465/QĐ-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự năm 2018, trong đó có nhiệm vụ tập huấn, triển khai Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến Thi hành án dân sự.

Tổng Bí thư Đỗ Mười: “Vì sao phép nước không nghiêm”

Giai đoạn từ năm 1988, sau khi Bộ Tư pháp được thành lập lại, Đồng chí Đỗ Mười trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, và sau đó là Tổng Bí thư Đảng đã dành nhiều sự quan tâm đối với công tác tư pháp, đặc biệt là đã chỉ đạo nhiều định hướng lớn cho Ngành Tư pháp trong giai đoạn đầu đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, dân chủ hóa mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Ông đã đến dự và chỉ đạo Ngành Tư pháp tại Hội nghị tổng kết công tác tư pháp liên tục trong hai năm, năm 1988 và 1989. Trên cương vị Tổng Bí thư, ông đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị tập huấn cho cán bộ lãnh đạo Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trong cả nước năm 1992.