Một số quy định chung về thi hành dân sự tại Nhật Bản

Theo Luật Thi hành dân sự số 4 ngày 30/03/1979, tại Nhật Bản, việc cưỡng chế thi hành, bán đấu giá để thực hiện quyền bảo đảm và bán đấu giá để quy đổi thành tiền theo quy định tại Luật Dân sự, Luật Thương mại và pháp luật khác cũng như hành vi công bố tài sản của trái vụ, thì ngoài việc tuân thủ theo quy định của pháp luật khác còn phải thực hiện theo quy định của Luật Thi hành dân sự.

Thi hành án ở Cộng hòa Hồi giáo Iran

Bài viết của ông ALIREZA MERATI, Giám đốc điều hành tổ chức kiểm soát thi hành án của Cộng hòa Hồi giáo Iran về thi hành án, xin được thông tin giới thiệu để bạn đọc tham khảo:

Bán đấu giá để thực hiện quyền bảo đảm và thủ tục công khai tài sản tại Nhật Bản

Theo Luật thi hành dân sự Nhật Bản, thực hiện quyền bảo đảm nhằm vào bất động sản được tiến hành theo cách mà người cho vay chọn trong số các phương pháp sau: (1) Phương pháp bán đấu giá bất động sản bảo đảm (là việc thực hiện quyền bảo đảm bất động sản bằng cách bán đấu giá); (2) Phương pháp thi hành tịch thu lợi ích từ bất động sản bảo đảm (là việc thực hiện quyền bảo đảm bất động sản bằng cách lấy lợi ích phát sinh từ bất động sản để bù vào tiền trả nợ cho trái quyền được bảo đảm).

Thủ tục xét xử đơn giản ở Nhật Bản để thi hành án

Theo ông Murakami Keiichi, để giải quyết vấn đề là việc xét xử theo thủ tục tố tụng thông thường thiếu tính cơ động, nhanh chóng và kinh tế, không nâng được kết quả giải quyết tranh chấp cho nên cần phải hoàn thiện các thủ tục xét xử một cách đa dạng để các bên đương sự có được nhiều lựa chọn trên cơ sở lưu ý đến tính chất vụ án.

Cưỡng chế thi hành đối với trái quyền và quyền tài sản khác tại Nhật Bản

Tại Nhật Bản, theo quy định tại Luật thi hành dân sự, cưỡng chế thi hành đối với trái quyền nhằm mục đích thanh toán tiền hoặc bàn giao tàu thuyền hoặc động sản (trừ trái quyền có giấy tờ có giá được phát hành nhằm thi hành động sản), sẽ bắt đầu được thực hiện bằng lệnh kê biên của Tòa Thi hành án.

Tìm hiểu về nghiệp vụ Chấp hành viên Nhật Bản

Theo Luật Chấp hành viên (Luật số 111 ngày 01 tháng 7 năm 1966, lần sửa đổi mới nhất: Luật số 18 ngày 31 tháng 3 năm 2007), tại Nhật Bản, nghiệp vụ của Chấp hành viên được quy định bởi luật Tố tụng dân sự, Luật Thi hành dân sự, Luật Bảo đảm dân sự, Chấp hành viên và các luật liên quan khác. Chấp hành viên đảm nhận các nghiệp vụ tại Tòa án liên quan đến công việc bảo quản, quản lý, quy đổi giá trị...của các tài sản cấu thành thủ tục thực hành cũng như đảm bảo quyền lợi theo quy trình thi hành dân sự quy định bởi Luật thi hành dân sự, bảo đảm thi hành án quy định bởi luật Bảo đảm dân sự và các luật liên quan khác.
 

Sự cần thiết và phương pháp chuyển thành tiền trong cưỡng chế thi hành dân sự ở Nhật Bản

Theo Luuật Chấp hành viên (Luật số 111 ngày 01 tháng 7 năm 1966, lần sửa đổi mới nhất: Luật số 18 ngày 31 tháng 3 năm 2007), tại Nhật Bản, nghiệp vụ của Chấp hành viên được quy định bởi luật Tố tụng dân sự, Luật Thi hành dân sự, Luật Bảo đảm dân sự, Chấp hành viên và các luật liên quan khác. Chấp hành viên đảm nhận các nghiệp vụ tại Tòa án liên quan đến công việc bảo quản, quản lý, quy đổi giá trị...của các tài sản cấu thành thủ tục thực hành cũng như đảm bảo quyền lợi theo quy trình thi hành dân sự quy định bởi Luật thi hành dân sự, bảo đảm thi hành án quy định bởi luật Bảo đảm dân sự và các luật liên quan khác.

Cưỡng chế thi hành đối với bất động sản tại Nhật Bản

Tại Nhật Bản, cưỡng chế thi hành đối với bất động sản (trừ những tài sản cố định trên mặt đất không thể đăng ký được) được thực hiện bằng cách cưỡng chế bán đấu giá, cưỡng chế quản lý hoặc có thể kết hợp cả hai hình thức này. Trường hợp cưỡng chế thi hành đối với trái quyền nhằm mục đích thanh toán tiền thì phần góp sở hữu chung bất động sản, phần góp sở hữu chung đất và tài sản gắn liền với đất và quyền canh tác vĩnh viễn hoặc các quyền khác đã đăng ký được coi là bất động sản.

Mô hình giải quyết khiếu nại, khiếu kiện ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

Hiện Tổng cục Thi hành án dân sự đang tiến hành việc nghiên cứu nhằm đổi mới cơ chế giải quyết khiếu nại, khiếu kiện đáp ứng yêu cầu của đời sống xã hội và các điều kiện pháp luật của WTO. Trên thực tế, việc giải quyết khiếu nại, khiếu kiện ở một số nước do mô hình tổ chức phù hợp đã dẫn tới những thành công trong hoạt động giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính như Hoa Kỳ, Canađa, Pháp...và những quy định pháp luật của họ đã trở thành những tiêu chuẩn mà WTO đòi hỏi.

Cưỡng chế quản lý và cưỡng chế thi hành đối với tàu thuyền tại Nhật Bản

1. Cưỡng chế quản lý
Để bắt đầu thủ tục cưỡng chế quản lý, Tòa thi hành án phải ban hành quyết định cưỡng chế quản lý, tuyên bố rõ ràng việc kê biên bất động sản vì người cho vay trong quyết định đó, đồng thời không cho phép người vay thu lợi ích từ bất động sản đó và khi người vay có quyền đòi tiền cho thuê hoặc quyền đòi chia lợi ích khác từ bất động sản đó thì phải ban hành quyết định yêu cầu người có nghĩa vụ chia lợi ích cho người vay  giao tài sản là mục đích của việc chia lợi ích đó cho người quản lý. Việc thu lợi ích nêu trên là hoa lợi sẽ gặt hái được trong tương lai và lợi tức do đã đến kỳ hạn thanh toán hoặc sẽ đến kỳ hạn thanh toán trong tương lai. Quyết định cưỡng chế bắt đầu có hiệu lực phải được gửi cho người vay và người phải chia lợi ích.