Cục Thi hành án dân sự kiểm tra hoạt động thi hành án dân sự năm 2008 tại T.H.A D.S tỉnh Hoà Bình và Sơn La

Từ ngày 20/4/2008 Đoàn kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự do bà Trần Minh Phượng, Phó trưởng Phòng TCCB, làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động thi hành án dân sự tại Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình và Thi hành án dân sự Sơn La .

Công văn gửi các đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII "Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"

Ngày 14/4/2008, Ban Tổ chức Trung ương có Công văn số 3704CV/BTCTW đề nghị các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII "Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Ngày 29/4/2008, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã có Văn bản số 33CV/BCS về thực hiện việc tổng kết này.

Bộ Tư pháp kiểm tra công tác tài chính năm 2007 tại T.H.A DS tỉnh Bình Định

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp về tăng cường công tác kiểm tra quản lý tài chính của các đơn vị dự toán thuộc Bộ, ngày 20/4/2008 Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do bà Hoàng Kim Thủy, Phó Vụ trưởng vụ Kế hoạch-Tài chính, làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý tài chính tại Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.

Yêu cầu báo cáo những đối tượng thuộc diện cần được hỗ trợ tài chính để thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực trước ngày 01/7/2004

Sau khi Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14/01/2004, Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004 của Chính phủ, Quyết định số 136/2005/QĐ-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự và Thông tư số 86/2005/TT-BTC ngày 03/10/2005 của Bộ Tài chính có hiệu lực pháp luật, việc thực hiện hỗ trợ tài chính để thi hành án đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần làm giảm việc thi hành án tồn đọng, bảo đảm quyền lợi của người được thi hành án.

Công văn yêu cầu các cơ quan Thi hành án cử cán bộ tiếp nhận, quản lý và sử dụng hộp thư điện tử do Bộ cấp cho đơn vị để gửi, nhận thông tin

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,  tăng cường sử dụng văn bản điện tử để từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin là chủ trương của Chính phủ và là một nhiệm vụ của Chương trình trọng tâm năm 2008 của ngành Tư pháp. Trung tâm Tin học được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

Bộ Tư pháp đề nghị dừng việc chuyển giao thi hành dân sự có giá trị không quá 500.000 đồng cho UBND cấp xã trực tiếp đôn đốc thi hành

Ngày 11 tháng 9 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg “Về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự”, trong đó có yêu cầu: “Để đảm bảo việc thi hành án được nhanh gọn, giảm bớt thủ tục phiền hà, gây trì trệ, kéo dài, cần từng bước giao cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trực tiếp đôn đốc thi hành đối với các vụ việc có giá trị không quá 500.000 đồng, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan thi hành án”.

Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo nâng cao kết quả thi hành án năm 2008

Thực hiện Chế độ thống kê thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-BTP ngày 14/4/2006 và Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2008 ban hành kèm theo Quyết định số số 49/QĐ-BTP Ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Để nâng cao kết quả thi hành án dân sự trong thời gian tới, ngày 22/02/2008 Cục Thi hành án dân sự đã có Công văn số 200/THA-HC.TH.TV chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự địa phương về thực hiện Chế độ thống kê thi hành án dân sự và thực hiện các biện pháp rà soát, phân loại và tổ chức thi hành án trong thời gian tới.

Yêu cầu báo cáo về tình hình các cơ quan thi hành án dân sự chỉ có 01 CHV hoặc thiếu Trưởng cơ quan thi hành án

Để có số liệu đánh giá về tình hình cán bộ lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự trong cả nước về các mặt như: số đơn vị thi hành án dân sự chỉ có 01 Chấp hành viên; số đơn vị thiếu Trưởng hoặc mới chỉ được giao Quyền trưởng; số đơn vị mà Trưởng, Phó Trưởng đến thời điểm nghỉ hưu trong các năm tới (2008, 2009, 2010); Trưởng, Phó trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh đến thời điểm phải được tiến hành các thủ tục xem xét bổ nhiệm lại trong hai năm tới 2008, 2009; ngày 27 tháng 02 năm 2008, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 515/BTP-THA yêu cầu Giám đốc các Sở Tư pháp chỉ đạo Trưởng các cơ quan thi hành án dân sự trong cả nước kịp thời báo cáo số liệu theo các yêu cầu nêu trên gửi về Bộ.

Lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

Việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản (gọi tắt là Tổ quản lý, thanh lý tài sản) được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 19/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp. Kinh phí bảo đảm cho hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự do ngân sách nhà nước bảo đảm, từ nguồn thu phí thi hành án được để lại theo quy định của cấp có thẩm quyền và từ các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thảo luận về dự thảo 4 dự luật THADS

Thực hiện kế hoạch xây dựng dự luật thi hành án dân sự (THADS), hôm qua (14/2), dự thảo 4 của Luật THADS – do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo - đã được đưa ra lấy ý kiến thảo luận, đóng góp của đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, VKSNDTC, TANDTC, Hội Luật gia, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.