Một số vấn đề về chỉ tiêu thi đua và định mức chỉ tiêu thi đua trong thi hành án dân sự

Thi đua có một vị trí rất quan trọng trong việc thúc đẩy các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Do đó, đảm bảo công bằng, dân chủ và thiết thực trong thi đua luôn là một trong những yêu cầu được đặt ra. Để đáp ứng được các yêu cầu này, đỏi hỏi phải có những chỉ tiêu thi đua, định mức chỉ tiêu thi đua cụ thể, rõ ràng, phù hợp với thực tiễn hoạt động của từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể, trong từng giai đoạn cụ thể, tuỳ thuộc vào tính chất, cũng như yêu cầu đối với việc thực hiện các nhiệm vụ đặt ra.

Về việc triển khai tin học hóa công tác thi hành án dân sự

Thực hiện Kế hoạch số 1183/HC.TH.TV-THA ngày 21/8/2007 của Cục Thi hành án dân sự và Trung tâm Tin học - Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự thông báo và yêu cầu Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số công việc sau:

Thống kê thi hành án dân sự - một số vướng mắc và biện pháp xử lý

Thi hành án dân sự là một hoạt động khó khăn và phức tạp, trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có pháp luật và các quyết định khác, các cơ quan quản lý Thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự luôn phải xử lý hàng loạt các mối quan hệ nảy sinh để tổ chức thi hành án có hiệu quả.

Sửa đổi, bổ sung Chế độ Kế toán nghiệp vụ thi hành án

Để tăng cường hiệu quả công tác thi hành án dân sự, ngày 08 tháng 10 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã ký Quyết định số 09/2007/QĐ-BTP sửa đổi, bổ sung Quyết định số 572/2004/QĐ-BTP ngày 25 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chế độ Kế toán nghiệp vụ thi hành án. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong thực hiện chế độ thống kê thi hành án dân sự

Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-BTP ngày 14/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bước đầu tạo hành lang pháp lý cho việc xác định trách nhiệm của Chấp hành viên và của Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương trong việc báo cáo kết quả hoạt động của mình, nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát và điều hành hoạt động thi hành án dân sự trong từng đơn vị thi hành án và trong phạm vi toàn quốc.

Giải quyết khiếu nại trong thi hành án dân sự

Thực trạng trong những năm gần đây, khiếu nại về thi hành án dân sự là vấn đề bức xúc của nhiều người dân nhưng là vấn đề còn nhiều khó khăn, bất cập và “trăn trở” của ngành Tư pháp. Để góp một phần nhỏ trong việc giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự thì trong bài viết này, tác giả chỉ tập trung vào vấn đề giải quyết khiếu nại trong thi hành án dân sự, về giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự sẽ được đề cập tại bài viết sau bài này.

Bộ Tư pháp thanh tra công tác thi hành án dân sự và trách nhiệm giải quyết khiếu nại tố cáo tại THADS tỉnh Bình Định

Từ ngày 07/5/2007 đến 16/5/2007, Thanh tra Bộ Tư pháp tiến hành thanh tra công tác thi hành án dân sự trong năm 2006 và trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2004 đến thời điểm thanh tra.

Một số nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp đối với công tác thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt dộng tư pháp, luôn được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Tư pháp quan tâm chỉ đạo sát sao. Do đó, trong 6 tháng đầu năm 2007 nhiều vụ án khó khăn, phức tạp đã được các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương tổ chức thi hành dứt điểm.

Một số vướng mắc trong sử dụng phần mềm Misa Panda.Net 2006 và biện pháp xử lý

Thực hiện chủ chương của lãnh đạo Bộ Tư pháp về việc triển khai áp dụng phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự vào hoạt động kế toán trong phạm vi toàn quốc, kể từ ngày 1/7/2007 các cơ quan thi hành án địa phương đã đưa phần mềm MISA Panda.net 2006 vào sử dụng.

Nhiều đổi mới về thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự

Theo quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BTP ngày 05/7/2007 của Bộ tư pháp "hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án" thì có nhiều đổi mới về thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự, khắc phục một số vấn đề bất cập của Thông tư số 67/TT-THA ngày 05/7/1996 của Bộ Tư pháp, nhằm cụ thể hoá các quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004 và các Nghị định hướng dẫn thi hành. Những thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự sau đây cần được lưy ý thực hiện: