9 văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự được ban hành trong 7 tháng đầu năm 2007

Tính từ đầu năm 2007 đến nay, sau 7 tháng đã có 9 văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi hành án dân sự được ban hành, cụ thể là:

Quy định về Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

Ngày 12/7/2007 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 07/2007/QĐ - BTP ban hành  "Quy định về Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự".

Hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án

Ngày 05/7/2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số: 06 /2007/TT-BTP "hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án". Thông tư này thay thế Thông tư số 67/TT-THA ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Bộ Tư pháp "hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức hoạt động thi hành án dân sự".

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã ký ban hành Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự.

Hoàn thành kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ

Ngày 02/6/2007, Cục thi hành án dân sự đã kết thúc đợt kiểm tra định kỳ hoạt động tổ chức thi hành án đối với Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ trên cơ sở Quyết định số 581/QĐ-THA và Kế hoạch 582/KHKT-THA ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.

Giải quyết khiếu nại về thi hành án dấn sự

Giải quyết các khiếu nại luôn là một trong những nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước quan tâm. Tại điểm e, khoản 2 Chỉ thị số 10/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/3/2002 về việc “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 2/1/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới” đã nêu rõ “Các khiếu nại, tố cáo về thi hành án phải được giải quyết kịp thời, dứt điểm tại nơi phát sinh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự”.

Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 14/01/2004, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước ta thông qua Pháp lệnh Thi hành án dân sự (gọi tắt là Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004). Pháp lệnh này có 8 chương, với 70 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2004 và thay thế Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 21/4/1993. Sau khi Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004 có hiệu lực thi hành, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có những văn bản quan trọng sau đây:

Thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự

Ngày 25/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định 73/2007/QĐ-TTg về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự

Cục Thi hành án dân sự kết thúc kiểm tra công tác thi hành án tại tỉnh Cà Mau

Ngày 03/5/2007, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 577/QĐ-THA và Kế hoạch 578/KHKT-THA về việc kiểm tra định kỳ hoạt động thi hành án tại Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau. Đây là quyết định đầu tiên của Cục liên quan đến việc triển khai công tác kiểm tra hoạt động của các cơ quan thi hành án địa phương theo kế hoạch công tác năm 2007 đã đề ra.

Hướng dẫn về tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thi hành Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự, ngày 29 tháng 3 năm 2007 Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn về tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm những nội dung như sau: