Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo nâng cao kết quả thi hành án năm 2008

Thực hiện Chế độ thống kê thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-BTP ngày 14/4/2006 và Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2008 ban hành kèm theo Quyết định số số 49/QĐ-BTP Ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Để nâng cao kết quả thi hành án dân sự trong thời gian tới, ngày 22/02/2008 Cục Thi hành án dân sự đã có Công văn số 200/THA-HC.TH.TV chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự địa phương về thực hiện Chế độ thống kê thi hành án dân sự và thực hiện các biện pháp rà soát, phân loại và tổ chức thi hành án trong thời gian tới.

Yêu cầu báo cáo về tình hình các cơ quan thi hành án dân sự chỉ có 01 CHV hoặc thiếu Trưởng cơ quan thi hành án

Để có số liệu đánh giá về tình hình cán bộ lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự trong cả nước về các mặt như: số đơn vị thi hành án dân sự chỉ có 01 Chấp hành viên; số đơn vị thiếu Trưởng hoặc mới chỉ được giao Quyền trưởng; số đơn vị mà Trưởng, Phó Trưởng đến thời điểm nghỉ hưu trong các năm tới (2008, 2009, 2010); Trưởng, Phó trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh đến thời điểm phải được tiến hành các thủ tục xem xét bổ nhiệm lại trong hai năm tới 2008, 2009; ngày 27 tháng 02 năm 2008, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 515/BTP-THA yêu cầu Giám đốc các Sở Tư pháp chỉ đạo Trưởng các cơ quan thi hành án dân sự trong cả nước kịp thời báo cáo số liệu theo các yêu cầu nêu trên gửi về Bộ.

Lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

Việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản (gọi tắt là Tổ quản lý, thanh lý tài sản) được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 19/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp. Kinh phí bảo đảm cho hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự do ngân sách nhà nước bảo đảm, từ nguồn thu phí thi hành án được để lại theo quy định của cấp có thẩm quyền và từ các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thảo luận về dự thảo 4 dự luật THADS

Thực hiện kế hoạch xây dựng dự luật thi hành án dân sự (THADS), hôm qua (14/2), dự thảo 4 của Luật THADS – do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo - đã được đưa ra lấy ý kiến thảo luận, đóng góp của đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, VKSNDTC, TANDTC, Hội Luật gia, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2008

Ngày 16/01/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-BTP về Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2008, theo đó trong lĩnh vực thi hành án dân sự Bộ đã xác định cần phải tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là các giải pháp mang tính đột phá, thực sự tạo chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội, cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự trong năm 2008 bao gồm:

Thực hiện việc điều chỉnh mức lương tối thiểu

Thực hiện Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung, Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 10/12/2007 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chức trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 37/BTP-THA ngày 07 tháng 01 năm 2008 để hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức lương tối thiểu cho cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự địa phương. Trong quá trình thực hiện, Bộ Tư pháp đề nghị các địa phương lưu ý một số điểm, cụ thể là:

Thực hiện tinh giản biên chế cho cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 “Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế”, để sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các chức danh công chức cơ quan thi hành án dân sự địa phương nhằm thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và tài chính theo quy định của pháp luật, Bộ Tư pháp đề nghị các địa phương tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức, rà soát những trường hợp cán bộ công chức thuộc diện được nghỉ tinh giản biên chế.

Cách tính chỉ tiêu thi đua

Thực hiện Quyết định số 1549/QĐ-BTP ngày 22/10/2002 của Bộ Tư pháp ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, ngày 2/11/2007 Cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số Số 1614/THA-HC.TH.TV hướng dẫn các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương cách tính các chỉ tiêu thi đua. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn độc giả của Trang thông tin Thi hành án dân sự một số nội dung cơ bản của Công văn nếu trên.

Quyết định ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Ngày 22/10/2007, Bộ Tư pháp đã ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự địa phương (ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BTP). Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 513/QĐ-BTP ngày 20 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự địa phương và Quyết định số 1883/QĐ-BTP ngày 15/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

Đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp làm việc tại THADS tỉnh Quảng Ngãi về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp và công tác thi đua khen thưởng năm 2007 trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Chiều ngày 15/10/2007, Đoàn kiểm tra Bộ Tư Pháp do đồng chí Lê Văn Duyên – Phó Vụ trưởng Vụ thi đua – Khen thưởng Bộ Tư pháp làm trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/2007/CT-BTP ngày 23/01/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp và công tác thi đua khen thưởng năm 2007 trong lĩnh vực thi hành án dân sự.