Kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác 06 tháng cuối năm 2022

19/04/2022

Sau 06 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều công chức, người lao động, trong đó có cả Lãnh đạo các cơ quan THADS dương tính với SARS-CoV-2 (đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán), các cơ quan THADS nói chung gặp nhiều khó khăn về nhân sự trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong khi số tiền phải thi hành tăng so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 10,57%). Tuy vậy, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS và sự cố gắng, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu của các cơ quan THADS, các Chấp hành viên, công chức và người lao động trong toàn Hệ thống THADS đã đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để cơ bản duy trì kết quả tổ chức thi hành án so với cùng kỳ, trong đó kết quả thi hành án về tiền tăng (5,55%). Một số địa phương có kết quả tỷ lệ thi hành về việc, về tiền cao (về việc: Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Tĩnh; về tiền: Hà Nam, Khánh Hòa, Phú Yên, Cao Bằng, Lai Châu). Các mặt công tác của Hệ thống THADS vẫn cơ bản được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch. Một số nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành đạt chất lượng cao như: kịp thời tham mưu ban hành các chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của toàn Hệ thống THADS, Nghị quyết của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp chỉ đạo công tác THADS giai đoạn 2022-2026, Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung Luật THADS được sửa đổi, bổ sung năm 2022; xây dựng báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo giai đoạn 2016-2021; tổ chức thành công vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức và thông báo kết quả thi theo quy định; chuẩn bị tốt nội dung phục vụ thanh tra của Bộ Nội vụ về công tác tổ chức cán bộ....
I. Kết quả công tác THADS, hành chính (HC) 06 tháng đầu năm 2022 của một số mặt công tác cụ thể
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ
Ngày 08/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó yêu cầu: “Thực hiện hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án”. Tiếp đó, ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.
Ngày 21/12/2021, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ... tiếp tục tăng cường tiến độ, chất lượng THADS; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế....”.
Để triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/01/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp[1], trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ về công tác THADS, HC như: “Thực hiện Chương trình trọng tâm công tác của Bộ trong lĩnh vực THADS, THAHC, trong đó tập trung hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019. Tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư; tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật về THADS và các quy định pháp luật có liên quan để giải quyết vướng mắc, bất cập trong thực tiễn. Bảo đảm theo dõi thi hành án đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính”.
Trước đó, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Hệ thống THADS[2], trực tiếp chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2022 tại một số cơ quan THADS địa phương; ban hành Chương trình công tác để xác định các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2022, đồng thời phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổng cục THADS[3] để kịp thời triển khai các nhiệm vụ công tác trong toàn Hệ thống THADS. Ngày 24/12/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương năm 2022[4], trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn Hệ thống THADS đã ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 của từng cơ quan, đơn vị, chỉ tiêu cụ thể được giao cho từng Chi cục THADS và Chấp hành viên.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát và diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, nhất là địa bàn Hà Nội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS tiếp tục quán triệt, yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19, địa phương đảm bảo công chức, viên chức, người lao động tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh của cơ quan y tế, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước mọi diễn biến của dịch bệnh. Đồng thời,  chỉ đạo các cơ quan THADS thực hiện phương án làm việc, tổ chức thi hành án linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể tại từng địa phương, vừa đảm bảo các quy định về phòng chống dịch vừa đảm bảo trình tự, thủ tục luật định để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
2. Kết quả thi hành về việc, tiền so với 06 tháng đầu năm 2021
Về việc: Tổng số phải thi hành là 587.739 việc. Thi hành xong là 202.015 việc, đạt tỉ lệ 49,20%.
Về tiền: Tổng số phải thi hành là trên 292.475 tỷ đồng. Thi hành xong trên 35.183 tỷ 572 đồng, đạt tỉ lệ 22,02%.
Về thi hành án tín dụng ngân hàng: Đã thi hành xong 2.487 việc, thu được trên 11.108 tỷ 860 triệu đồng.
Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: Đã thi hành xong 715 việc, thu được trên 9.050 tỷ đồng.
Kết quả thi hành các vụ việc thuộc diện BCĐTW về phòng, chống tham nhũng theo dõi: Đã tổ chức thi hành xong 45 vụ việc, thu được trên 34.974 tỷ đồng.
3. Về kết quả công tác thi hành án hành chính
Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS 1.194 bản án hành chính . Trong đó, số bản án có nội dung chấp nhận yêu cầu khởi kiện là 622 bản án, số bản án không có nội dung theo dõi là 572 bản án. Trong số 622 bản án có nội dung chấp nhận yêu cầu khởi kiện, đã có 262 bản án có quyết định buộc thi hành án. Các cơ quan THADS đã thực hiện thủ tục theo dõi đối với 262 bản án đã có quyết định buộc thi hành án của Tòa án. Các cơ quan hành chính đã thi hành xong 94/622 việc.
4. Công tác xây dựng đề án, văn bản
Ngày 11/01/2022, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật trong đó có Luật THADS đã được Quốc hội biểu quyết thông qua. Ngày 09/3/2022 Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung các Điều 55, 56, 57 Luật THADS;  Bộ Tư pháp cũng đã ban hành 02 Thông tư, 02 Quyết định; chủ trì, phối hợp ban hành 01 Thông tư liên tịch; Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp ban hành 01 Nghị quyết để tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS giai đoạn 2022 - 2026.
5. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ
Tổng cục đã tiếp nhận và xử lý theo quy định 62 hồ sơ hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan THADS địa phương. Đã giải quyết xong 39/62 hồ sơ, đạt tỷ lệ 62,9%. Các Cục THADS tiếp nhận 120 hồ sơ đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ, đã giải quyết 109/120 hồ sơ, đạt tỷ lệ 90,83%, các Chi cục THADS tổ chức thực hiện 107/109 vụ việc theo hướng dẫn của Cục THADS, đạt 98,16%.
6. Về công tác kiểm tra; phòng, chống tham nhũng trong THADS
Đã tổ chức các đoàn kiểm tra về phân loại án; kiểm tra án tín dụng ngân hàng có giá trị lớn chưa thi hành xong; phúc tra lại kết quả tự kiểm tra; tổ chức các đoàn xác minh, đối thoại tại một số Cục THADS.
Bộ Tư pháp đã chỉ đạo ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong Hệ thống THADS, Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Tổng cục đã có văn bản triển khai thực hiện Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025.
7. Về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tổng cục THADS đã tiếp 104 lượt công dân; tiếp nhận 20 lượt thông tin phản ánh của công dân liên quan đến THADS qua đường dây nóng.
Toàn Hệ thống đã tiếp nhận tổng số 4.182 đơn. Trong đó có 1.194 đơn thuộc thẩm quyền. Đã giải quyết xong 1.009/1.194 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 84,5%.
Toàn Hệ thống đang tiếp tục giải quyết đối với 20 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài từ năm 2021 chuyển sang.
Đã thực hiện 497/535 kiến nghị, kháng nghị, giải trình đối với 24 bản kiến nghị, kháng nghị, đang nghiên cứu thực hiện đối với 14 kiến nghị, kháng nghị.
8. Về công tác bồi thường Nhà nước và bảo đảm tài chính
Trong 06 tháng đầu năm, toàn Hệ thống THADS có 27 vụ việc bồi thường nhà nước. Đã kết thúc giải quyết 04 vụ việc. Hiện còn 23 vụ việc đang xem xét, giải quyết (15 vụ việc Tòa án đang xem xét, giải quyết, 08 vụ việc cơ quan THADS đang trong giai đoạn xem xét, giải quyết).
Toàn Hệ thống THADS có 10 vụ việc bảo đảm tài chính. Kết quả: có 02 vụ việc kết thúc xem xét việc bảo đảm tài chính.
9. Về công tác tổ chức cán bộ
Công tác quản lý biên chế tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, có tính đến đặc điểm, đặc thù của khu vực, vùng miền, địa phương và khối lượng công việc. Tổng cục THADS đã tham mưu tổ chức cơ bản xong kỳ thi nâng ngạch công chức Hệ thống THADS.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được quan tâm, đổi mới theo hướng tập trung đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm liên thông, kết nối giữa các ngạch chuyên ngành THADS. Công tác quy hoạch tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh tạo nguồn cán bộ của năm 2022 và các năm tiếp theo, trong đó chú trọng quy hoạch cán bộ trẻ có phẩm chất, có trình độ, năng lực và triển vọng phát triển vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính liên tục và kế thừa, đáp ứng nhu cầu nguồn bổ nhiệm.
Việc sắp xếp, bố trí, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý tiếp tục được quan tâm thực hiện, đặc biệt là các địa bàn lớn, phức tạp, địa bàn có khó khăn về nguồn nhân sự.
10. Công tác quản lý ngân sách - tài sản, quản lý đầu tư
 Công tác quản lý ngân sách - tài sản, điều hoà phí thi hành án: Tổng cục THADS đã ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung ngân sách phát sinh đợt cuối năm 2021 cho các đơn vị dự toán trực thuộc. Hoàn thành tổng hợp, xây dựng và báo cáo phương án phân bổ dự toán NSNN năm 2022, thực hiện giao dự toán NSNN năm 2022 đúng thời hạn quy định của pháp luật. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thẩm tra, xét duyệt quyết toán NSNN năm 2021. Tổ chức thực hiện các gói thầu mua sắm tập trung cho các đơn vị thuộc Hệ thống THADS theo danh mục mua sắm tập trung được Bộ Tư pháp phê duyệt.
 Công tác quản lý đầu tư: Tổng cục THADS tiếp tục tập trung tối đa mọi nguồn nhân lực để hoàn thiện, thẩm tra báo cáo, giải quyết dứt điểm quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án từ năm 2018 trở về trước. Đồng thời, quan tâm sát sao thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai từ năm 2019 đến nay. Đã phê duyệt quyết toán đối với 06 dự án đủ hồ sơ theo quy định. Hoàn thành xây dựng các Báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền trong công tác quản lý đầu tư xây dựng.
11. Về công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
 Đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của toàn Hệ thống THADS. Tiếp tục tập trung thực hiện kiểm soát TTHC bảo đảm triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được giao.
Tiếp tục duy trì, vận hành và hỗ trợ người dùng các phần mềm đã được triển khai, tăng cường cập nhật tin, bài lên Cổng thông tin điện tử THADS. Chủ động thực hiện các thủ tục theo quy định để triển khai Dự án “Đầu tư Hệ thống giao ban trực tuyến cho các cơ quan THADS.

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, đặc biệt là các quan điểm, định hướng tại văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 96/2019/QH14; Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2022); Luật TTHC năm 2015; Nghị quyết số 23/NQ-BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và các văn bản có liên quan để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC được giao.
2. Tập trung tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác THADS, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính chính xác trong phân loại và tổ chức thi hành án. Phối hợp chặt chẽ với các Trại giam để xử lý khoản tiền đã thu được của người phải thi hành án là phạm nhân tại các Trại giam.
3. Tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bám sát từng địa bàn, lĩnh vực, vụ việc phụ trách. Tập trung chỉ đạo, bảo đảm kết thúc năm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ THADS, HC được giao, phù hợp với bối cảnh chung của đất nước.
4. Thủ trưởng các cơ quan THADS cần nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; kiểm soát chặt chẽ, khoa học, công việc của công chức, người lao động tại đơn vị. Tiếp tục bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động phù hợp với Đề án vị trí việc làm được phê duyệt; tổ chức tuyển dụng công chức cho các cơ quan THADS địa phương. Tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp có sai phạm về tuyển dụng đã được phát hiện (nếu có) theo tinh thần Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 và Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư.
5. Thực hiện nghiêm Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2022; kịp thời chấn chỉnh, cảnh báo, phòng ngừa những vi phạm, sai sót trong toàn Hệ thống; xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm phát hiện sau thanh tra, kiểm tra. Tăng cường tổ chức xác minh, đối thoại; tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Hệ thống.
6. Tổ chức hiệu quả các đề án, dự án đầu tư công liên quan đến THADS theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 15/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.
7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường làm việc trực tuyến với các cơ quan THADS địa phương, thực triệt để việc sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số. Tiếp tục phối hợp hoàn thiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến các thủ tục hành chính trong công tác THADS; công bố lại thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS.
VĂN PHÒNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 

[1] Quyết định số 77/QĐ-BTP ngày 19/01/2022.
[2] Ngày 22/11/2021.
[3] Quyết định số1804/QĐ-BTP ngày 02/12/2021.
[4] Quyết định số 1020/QĐ-TCTHADS ngày 24/12/2021.