Thứ trưởng Mai Lương Khôi: Phải quyết liệt, sâu sát trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

29/08/2022
Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ về tình hình triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 diễn ra hôm nay – 29/7.

Theo Báo cáo tại cuộc họp, để triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022, tính đến 28/06/2022, Bộ Tư pháp đã 03 lần phân bổ và giao chi tiết theo quy định, tuy nhiên kết quả giải ngân vốn đầu tư công 08 tháng đầu năm của Bộ Tư pháp còn rất thấp so với mục tiêu, yêu cầu đề ra. 
Theo đánh giá, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc ở mỗi dự án do ảnh hưởng cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó Cục Kế hoạch – Tài chính nhận định, nguyên nhân chủ yếu là chủ quan, do năng lực tổ chức triển khai và quản lý dự án, năng lực xử lý các vấn đề, tình huống phát sinh, xử lý những khó khăn vướng mắc còn chưa kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc đã ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả giải ngân  vốn năm 2022.
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi cho rằng, nguyên nhân giải ngân chậm không phải do vấn đề về chính sách mà chậm chủ yếu do khâu tổ chức, chưa quyết liệt, chưa sâu sát, đeo bám và lãnh đạo chưa quan tâm một cách đúng mức.
Vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan phải quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Lãnh đạo Bộ Tư pháp về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022. Đồng thời, cần nhận thức đầy đủ, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để ưu tiên nguồn lực, tập trung thực hiện hiệu quả. Phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động có kế hoạch và giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn của dự án. Trường hợp có vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo tháo gỡ. 
 
 
Về vướng mắc khách quan như bố trí đất của địa phương, Thứ trưởng đề nghị các Cục THAS phải ghi nhận, báo cáo chi tiết, rõ ràng, đầy đủ để giải trình với cơ quan chức năng về kiểm tra, giám sát và Chính phủ. Đối với các nhiệm vụ cụ thể khác phải hết sức cố gắng xử lý, khắc phục.
Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Kế hoạch – Tài chính và Tổng cục THADS phải tiếp tục phát huy chức năng tham mưu cho lãn đạo Bộ về tiến độ giải ngân năm 2022 và 2023.
An Như - TTTT