Tổng cục THADS và Cục Bồi thường nhà nước ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2023

24/04/2023
Để tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giải quyết bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Bồi thường nhà nước đã tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp số 12/KH-BTNN-TCTHADS ngày 30/3/2023.


Xác định công tác bồi thường nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự là nhiệm vụ quan trọng của Bộ Tư pháp nói chung và của Tổng cục Thi hành án dân sự nói riêng, căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019, Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Bồi thường nhà nước đã tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác Bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2023.
          Theo đó, Kế hoạch phối hợp giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Bồi thường nhà nước bao gồm 3 phần chính, với các nội dung cụ thể như sau: (1) Rà soát, nắm bắt thông tin, lập danh mục các vụ việc; (2) Phối hợp giải quyết vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trong hoạt động THADS tại địa phương để giải quyết dứt điểm các vụ việc này; (3) Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước đối với cơ quan thi hành án dân sự địa phương trong hoạt động thi hành án dân sự; (4) Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước; (5) Theo dõi công tác bồi thường nhà nướctrong hoạt động thi hành án dân sự;  (6) Đôn đốc công tác bồi thường nhà nước trong hoạt độngthi hành án dân sự; (7) Giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cơ quan thi hành án dân sự địa phương trong hoạt động thi hành án dân sựtheo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08; (8) Hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước; (9) Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong hoạt động thi hành án sân sự theo quy định Điều 7 Thông tư số 09; (10) Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự.
Trên cơ sở nội dung Kế hoạch ký kết giữa hai đơn vị, Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ triển khai thực hiện đến tất cả các đơn vị trên toàn hệ thống, tiếp tục phối hợp hiệu quả với Cục Bồi thường nhà nước để kịp thời nắm bắt thông tin, có các phương án cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết bồi thường nhà nước phát sinh trong công tác thi hành án dân sự tại địa phương. Công tác phối hợp giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Bồi thường nhà nước được thực hiện bài bản, chặt chẽ sẽ góp phần giải quyết dứt điểm những vụ việc có khó khăn, vướng mắc, phức tạp kéo dài, hạn chế các vi phạm làm phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước, từ đó giảm thiểu số việc và tiền phải bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2023.
Vụ Nghiệp vụ 3, TCTHADS