Bộ Tư pháp giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2009 cho Thi hành án dân sự địa phương

27/04/2009

Thực hiện Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 14/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009, nhằm mục đích nâng cao kết quả thi hành án dân sự (thi hành xong tối thiểu phải vượt mức sàn là 55% về giá trị và 75% về việc so với số có điều kiện thi hành), giảm số lượng vụ việc thi hành án tồn đọng chuyển sang kỳ sau (giảm 10 đến 15% số lượng việc tồn chuyển kỳ sau so với năm liền kề), ngày 27/4/2009 Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 858/QĐ-BTP “Phân bổ chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2009 cho Thi hành án dân sự địa phương”.Nội dung quyết định giao chỉ tiêu trực tiếp cho Thi hành án dân sự từng tỉnh và quy định cụ thể trách nhiệm thực hiện của các cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên. Cụ thể:         

          - Giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án năm 2009 cho thi hành án dân sự các địa phương. 

          - Căn cứ chỉ tiêu được giao, Trưởng thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao chỉ tiêu cụ thể cho Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Thi hành án dân sự cấp huyện và Chấp hành viên thi hành án dân sự cấp tỉnh.

          Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Chấp hành viên thuộc đơn vị, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.

          - Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc; thẩm tra việc phân loại việc thi hành án và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thi hành án dân cấp tỉnh.

          Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh kiểm tra, đôn đốc; thẩm tra việc việc phân loại việc thi hành án và kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với Chấp hành viên thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chấp hành viên thi hành án cấp huyện và Thi hành án dân sự cấp huyện thuộc địa phuơng mình.

          - Kết quả thực hiện  là căn cứ để quyết toán kinh phí hàng năm của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

          Chỉ tiêu về việc năm 2009

          Chỉ tiêu về giá trị năm 2009

Hoàng Thế Anh - Cục Thi hành án dân sự