Huỷ bỏ Công văn số 404/TP-THA ngày 24/02/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề nghiệp vụ thi hành án

04/05/2009
Ngày 27/4/2009, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 861/QĐ-BTP ngày 27/4/2009 về việc huỷ bỏ Công văn số 404/TP-THA ngày 24/02/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề nghiệp vụ thi hành án. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.