Thực hiện việc điều chỉnh mức lương tối thiểu

08/01/2008

Thực hiện Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung, Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 10/12/2007 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chức trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 37/BTP-THA ngày 07 tháng 01 năm 2008 để hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức lương tối thiểu cho cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự địa phương. Trong quá trình thực hiện, Bộ Tư pháp đề nghị các địa phương lưu ý một số điểm, cụ thể là:1. Đối tượng thực hiện rà soát liên quan đến điều chỉnh lương:

a) Số cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự có mặt đến thời điểm báo cáo 31/12/2007, bao gồm những công chức đang chờ nghỉ theo chế độ, đang bị đình chỉ công tác, tạm giam, tạm giữ mà chưa làm thủ tục giảm biên chế, những công chức làm hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và cán bộ, công chức được bổ nhiệm Chấp hành viên, được nâng bậc lương, chuyển xếp, thay đổi lại ngạch bậc lương, phụ cấp trong năm 2008...

b) Số lượng cán bộ, công chức được tuyển dụng tính từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 trong chỉ tiêu biên chế được giao.

Trên cơ sở cán bộ, công chức rà soát nêu tại điểm a, b mục 1, xác định nhu cầu kinh phí tiền lương tăng thêm cho từng đơn vị thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện, đồng thời, tính tổng nhu cầu kinh phí tiền lương cho các cơ quan thi hành án dân sự thuộc phạm vi quản lý.

2. Phạm vi áp dụng:

Bao gồm tổng nhu cầu kinh phí tiền lương và phụ cấp theo chế độ quy định của cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ làm hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (các loại phụ cấp như: phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm Chấp hành viên, phụ cấp hướng dẫn tập sự, phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút, phụ cấp thủ kho, thủ quỹ, lưu trữ...) và các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) của từng công chức cơ quan thi hành án dân sự công tác tại đơn vị.

3. Đơn vị tính:

Đơn vị tính của bảng biểu gửi kèm công văn này được thống nhất là nghìn đồng. Riêng cột số 5 và cột số 6 của bảng biểu thì đơn vị phải là hệ số lương và hệ số phụ cấp.

4. Phông chữ:

Để tiện cho việc khai thác, kiểm tra, chỉnh sửa bảng biểu, đề nghị các địa phương thực hiện thống nhất kiểu chữ và số liệu trong bảng biểu là Unicode và có thể khai thác bảng biểu trên trang Web http://tha.moj.gov.vn.

5. Về các dòng và cột trong biểu mẫu điều chỉnh lương:

a) Về dòng:

                + Dòng TỔNG = A+B+C: thể hiện tổng nhu cầu kinh phí của các cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh và cấp huyện của địa phương sau khi tính tổng nhu cầu kinh phí của từng mục A, B, C.

+ Dòng TỔNG A=I+II: Thể hiện tổng lương, phụ cấp và nhu cầu kinh phí để thực hiện việc điều chỉnh lương tối thiểu của toàn bộ cán bộ, công chức cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh Thi hành án dân sự các huyện có mặt đến thời điểm báo cáo theo mục I và mục II. 

+ Dòng THADS tỉnh: Thể hiện tên đơn vị và tổng nhu cầu kinh phí của Thi hành án dân sự cấp tỉnh trên cơ sở liệt kê chi tiết, cụ thể nhu cầu kinh phí của từng cán bộ, công chức cơ quan Thi hành án dân sự thuộc Thi hành án dân sự cấp tỉnh có mặt đến thời điểm báo cáo, bao gồm đầy đủ mức tiền lương, các loại phụ cấp theo chế độ quy định và các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) của từng công chức cơ quan thi hành án dân sự tại từng đơn vị.

+ Dòng THADS cấp huyện = 1+2+3...: thể hiện tổng như cầu kinh phí của tất cả các cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở tính tổng nhu cầu kinh phí của từng đơn vị thi hành án dân sự cấp huyện.

+ Dòng THADS huyện: Thể hiện tên đơn vị và tổng nhu cầu kinh phí của từng đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện trên cơ sở liệt kê chi tiết, cụ thể nhu cầu kinh phí của từng cán bộ, công chức công tác tại Thi hành án dân sự cấp huyện có mặt đến thời điểm báo cáo, bao gồm đầy đủ mức tiền lương, các loại phụ cấp theo chế độ quy định và các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) của từng công chức cơ quan thi hành án dân sự tại từng đơn vị.

                Để tiện cho việc kiểm tra thì dòng thể hiện tên đơn vị và tổng nhu cầu kinh phí cho từng đơn vị thi hành án dân sự cấp tỉnh và thi hành án dân sự cấp huyện phải được in đậm.

+ Dòng TỔNG B. Nhu cầu kinh phí cho số BC dự kiến tuyển dụng năm 2008: Thể hiện dự kiến tổng nhu cầu kinh phí cho số cán bộ, công chức của các cơ quan thi hành án dân sự được tuyển dụng mới từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao.

+ Dòng TỔNG C: Thể hiện dự kiến tổng nhu cầu kinh phí cho những cán bộ, công chức được nâng bậc lương, bổ nhiệm Chấp hành viên, điều chỉnh ngạch bậc lương... dẫn đến việc tăng nhu cầu kinh phí trong năm 2008.

 Nhu cầu kinh phí cho mục TỔNG B và TỔNG C được thể hiện ở cột 18.

b) Về cột:

                - Cột số 1: Thể hiện số thứ tự đơn vị Thi hành án dân sự cấp tỉnh và các đơn vị thi hành án dân sự cấp huyện.

- Cột số 2: Thể hiện tên đơn vị và tên công chức cơ quan thi hành án dân sự, danh mục kinh phí tăng thêm do điều chỉnh lương.

- Cột số 3: Thể hiện số biên chế được giao cho từng đơn vị Thi hành án dân sự cấp tỉnh và cấp huyện.

- Cột số 4: Thể hiện số biên chế hiện có cho từng đơn vị Thi hành án dân sự cấp tỉnh và cấp huyện.

- Cột số 5: Thể hiện hệ số lương của từng cán bộ, công chức.

- Cột số 6: Thể hiện tổng hệ số phụ cấp (nếu có) của từng cán bộ, công chức.

- Cột số 7: Thể hiện tổng mức tiền lương và các loại phụ cấp, kinh phí đóng BHXH... theo mức lương tối thiểu 450.000 đồng.

- Cột số 12: Thể hiện tổng mức tiền lương và các loại phụ cấp, kinh phí đóng BHXH... theo mức lương tối thiểu 540.000 đồng.

- Cột số 17: Thể hiện chênh lệch lương tăng thêm của 01 tháng do điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 450.000 đồng lên 540.000 đồng.

- Cột số 18: Thể hiện nhu cầu kinh phí tăng thêm do tuyển dụng mới, nâng bậc lương, bổ nhiệm Chấp hành viên, điều chỉnh lại ngạch, bậc lương (mục TỔNG B và TỔNG C)...

- Cột số 19: Thể hiện tổng nhu cầu kinh phí tiền lương tăng thêm trong năm 2008 của mục TỔNG A +B+C (cụ thể là: nhu cầu kinh phí tăng thêm cho số cán bộ, công chức có mặt đến thời điểm báo cáo của 12 tháng do điều chỉnh lương tối thiểu từ 450.000 đồng lên 540.000 đồng, kinh phí tuyển dụng cán bộ, công chức năm 2008, kinh phí tăng thêm do bổ nhiệm Chấp hành viên, nâng bậc lương, điều chỉnh ngạch, bậc lương...).

Để kịp thời áp dụng mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự địa phương, Bộ Tư pháp đã đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện và gửi về Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp trước ngày 18/01/2008 để được kiểm tra, đối chiếu, chỉnh sửa tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

_________________________

Tài liệu kèm theo

Biểu mẫu điều chỉnh mức lương tối thiểu

 

Mai Phương Hoa