Thực hiện tinh giản biên chế cho cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự địa phương

25/12/2007

Thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 “Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế”, để sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các chức danh công chức cơ quan thi hành án dân sự địa phương nhằm thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và tài chính theo quy định của pháp luật, Bộ Tư pháp đề nghị các địa phương tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức, rà soát những trường hợp cán bộ công chức thuộc diện được nghỉ tinh giản biên chế.Trong quá trình thực hiện, đề nghị các địa phương thực hiện theo đúng hướng dẫn của văn bản pháp luật và một số lưu ý theo quy định tại Công văn số 5496/BTP-THA ngày 24/12/2007 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện tinh giản biên chế cho công chức cơ quan thi hành án dân sự, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và điều kiện áp dụng :

Cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự trong biên chế chính thức, đáp ứng đủ một trong các điều kiện sau đây:

a) Là cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ đối với công việc được giao trong hai năm liền kề gần đây do năng lực chuyên môn nghiệp vụ yếu, hoặc do sức khoẻ không bảo đảm, hoặc do thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật kém nhưng chưa đến mức buộc thôi việc theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức.

Công chức không hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm liền kề gần đây tức là đến năm 2006 công chức đủ thời hạn xét nâng bậc lương thường xuyên nhưng cả hai năm 2006 và 2007 công chức không hoàn thành nhiệm vụ và không đủ điều kiện để được xem xét nâng bậc lương.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là Chuyên viên cơ quan Thi hành án dân sự đang hưởng lương bậc 8, hệ số 4,65 và thời gian xét nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 31/12/2003. Theo điều kiện về thời gian xét nâng bậc lương thì đến 31/12/2006, ông Nguyễn Văn A được nâng bậc lương tiếp theo. Năm 2006, ông Nguyễn Văn A không hoàn thành nhiệm vụ, bị cơ quan xem xét kỷ luật và kéo dài thời hạn nâng bậc lương thường xuyên một năm và đến 31/12/2007 mới đủ điều kiện về thời gian để xét nâng bậc lương. Trong năm 2007, ông Nguyễn Văn A tiếp tục không hoàn thành nhiệm vụ và cũng không được xem xét để nâng bậc lương trong năm 2007. Như vậy, ông Nguyễn Văn A là đối tượng để xem xét nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế.

Nếu trong năm 2007, ông Nguyễn Văn A đã hoàn thành nhiệm vụ và được xem xét để nâng bậc lương tiếp theo thì ông Nguyễn Văn A không thuộc đối tượng để xem xét giải quyết cho nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế trong năm 2007.

b) Là cán bộ, công chức của các cơ quan thi hành án dân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, biên chế để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và tài chính mà không thể bố trí công việc khác phù hợp tại cơ quan thi hành án dân sự;

c) Cán bộ, công chức trong diện tinh giản biên chế nhưng tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc;

d) Cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự chưa đạt trình độ chuẩn theo quy định của vị trí công việc đang đảm nhận nhưng không có vị trí công việc khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại được để chuẩn hoá về chuyên môn;

e) Cán bộ công chức dôi dư do cơ cấu cán bộ, công chức trong cơ quan thi hành án dân sự không hợp lý và không thể bố trí, sắp xếp công việc khác.

2. Nguyên tắc thực hiện:

a) Việc tinh giản biên chế được thực hiện trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, bố trí lại lao động trong cơ quan, đơn vị.

b) Việc tinh giản biên chế phải được thực hiện công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật.

c) Không làm ảnh hưởng, xáo trộn lớn đến tư tưởng, đời sống của cán bộ, công chức. Việc chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế phải bảo đảm kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng.

d) Việc lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng phải bảo đảm chính xác, trung thực, rõ ràng.

e) Không áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với những người vì lý do cá nhân xin được vận dụng chính sách tinh giản biên chế.

3. Hồ sơ của công chức nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế bao gồm:

- Đơn xin nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế của công chức;

- Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội hoặc bản xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của cơ quan Bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức (đối với trường hợp chưa có sổ bảo hiểm xã hội).

- Quyết định xếp ngạch, bậc lương công chức và phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong 5 năm gần nhất của cán bộ, công chức.

-  Văn bản của thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng công chức đề nghị cho công chức nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế (nếu công chức đó đang công tác tại Thi hành án dân sự cấp huyện);

- Danh sách công chức đề nghị nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Đại diện Công đoàn ký.

- Văn bản đề nghị của Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh báo cáo Giám đốc Sở Tư pháp về việc cho công chức nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế;

-  Danh sách của Thi hành án dân sự cấp tỉnh tổng hợp những trường hợp công chức được nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế và việc tính trợ cấp cho công chức.

- Văn bản của Giám đốc Sở Tư pháp trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc đề nghị cho công chức nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế;

- Đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong hai năm liền kề do năng lực chuyên môn, nghiệp vụ yếu thì bổ sung Phiếu đánh giá công chức theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 của Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) trong 2 năm gần nhất;

- Đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong hai năm liền kề do thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật kém nhưng chưa đến mức buộc phải thôi việc thì phải có văn bản nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và biên bản họp cơ quan, nơi công chức công tác.

- Đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong hai năm liền kề do sức khoẻ không bảo đảm thì có kết quả xác nhận của bệnh viện đa khoa cấp quận, huyện trở lên.

- Đối với người nghỉ thôi việc do sức khoẻ yếu thì phải có hồ sơ bệnh án xác nhận sức khoẻ yếu không đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện:

Căn cứ vào nhu cầu công tác, cơ cấu chức danh công chức của cơ quan, đơn vị và trên cơ sở đề nghị của công chức, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức triển khai tinh giản biên chế theo các trình tự sau:

a) Phối hợp với tổ chức công đoàn trong cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ - CP đến cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý.

b) Sắp xếp lại cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị nhằm:

- Xác định cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức và tiêu chuẩn nghiệp vụ cho từng vị trí công việc trong cơ quan, đơn vị;

- Phân loại cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn, nghiệp vụ đối với ngạch công chức gắn với đánh giá trình độ, năng lực, kết quả công tác và phẩm chất đạo đức, sức khoẻ của từng người;

- Lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất để đưa vào quy hoạch ổn định, lâu dài;

- Có kế hoạch tinh giản biên chế theo từng kỳ/năm (6 tháng một lần).

c) Trên cơ sở đề nghị của Trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện, Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh có trách nhiệm:

- Xây dựng Đề án tinh giản biên chế cán bộ, công chức của đơn vị thuộc quyền quản lý, báo cáo Giám đốc Sở Tư pháp trình Bộ Trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.

- Lập danh sách và dự toán số tiền trợ cấp cho từng công chức được nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế theo định kỳ 6 tháng một lần trong năm, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện việc chi trả kinh phí trợ cấp cho công chức và thực hiện các thủ tục giảm biên chế theo quy định của Nghị định 132/2007/CP-NĐ và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BNV-BTC sau khi có Quyết định nghỉ hưu và thông báo cấp hạn mức kinh phí của Bộ Tư pháp về việc chi trả trợ cấp cho công chức được nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế.

5. Triển khai thực hiện:

Để kịp thời giải quyết việc chi trả kinh phí cho công chức nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế trong năm 2007, trước mắt đề nghị các địa phương khẩn trương tiến hành rà soát, lập hồ sơ các trường hợp thuộc diện được nghỉ tinh giản biên chế trong năm 2007 báo cáo Giám đốc Sở Tư pháp xem xét trình Bộ Tư pháp phê duyệt trong tháng 12 năm 2007.

Từ năm 2008 trở đi, các địa phương phải  thực hiện việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp lại cơ cấu chức danh cán bộ công chức và xây dựng Đề án tinh giản biên chế, báo cáo về Bộ Tư pháp (kèm theo hồ sơ) theo định kỳ 6 tháng/lần.

- Kỳ 1 cho 6 tháng đầu năm: Từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 10 tháng 12 năm trước.

- Kỳ 2 cho 6 tháng cuối năm: Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 10 tháng 6.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc thực hiện nghỉ theo tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân địa phương. Đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp để được xem xét, giải quyết.

Mai Phương Hoa