Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2013.

31/01/2013
Chiều ngày 30/01/2013, tại trụ sở Tổng cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Tổng cục đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn phòng năm 2013. Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc Văn phòng Tổng cục. đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo của Văn phòng, năm 2012, công tác văn phòng đã được triển khai tương đối đồng bộ, từng bước đi vào nề nếp và cơ bản hoàn thành Kế hoạch công tác năm 2012, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của Tổng cục và của toàn Ngành, trong đó có nhiều nhiệm vụ lớn như: xây dựng Đề án Ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự; tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 6 tháng bằng hình thức giao ban trực tuyến tại 05 điểm cầu, Hội nghị tổng kết Ngành theo hình thức tập trung...

Công tác tham mưu, tổng hợp báo cáo đã có tiến bộ, góp phần giúp lãnh đạo Tổng cục trong quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Tổng cục nói riêng và toàn Ngành nói chung; hoàn thành việc xây dựng nhiều báo cáo, kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhất là Báo cáo công tác thi hành án năm 2012 của Chính phủ trình Quốc hội, Kế hoạch trọng tâm năm 2012 của ngành, Kế hoạch công tác năm 2012 của Tổng cục. Công tác thi đua khen thưởng đã và đang đi vào nề nếp, khoa học và bài bản hơn; có những tham mưu thiết thực giúp Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành kịp thời khen thưởng, biểu dương và động viên những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác. Công tác quản lý tài chính, tài sản, thiết bị, phương tiện làm việc được thực hiện tương đối tốt, kịp thời, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả thiết thực, cơ bản đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị làm việc của cơ quan Tổng cục và của đơn vị. Công tác đối ngoại bước đầu có hiệu quả, tăng cường các hoạt động về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thi hành án dân sự, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế trong việc triển khai các chương trình hoạt động trong khuôn khổ dự án JICA. Công tác văn thư, lưu trữ đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, công văn đi, đến được bảo đảm thông suốt, kịp thời.

Bên cạnh đó, công tác văn phòng cũng còn có những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: công tác tham mưu, tổng hợp báo cáo có lúc có việc vẫn còn chưa thực sự chủ động, chưa kịp thời, một số báo cáo chất lượng còn chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác tổ chức, cán bộ tuy đã được quan tâm kiện toàn nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; công tác văn thư, nhất là việc chuyển công văn cần xử lý gấp đôi lúc còn chưa kịp thời…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Sơn đã chia sẻ những khó khăn của cán bộ, công chức làm công tác văn phòng, ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2012 và cơ bản nhất trí với những kiến nghị trong Báo cáo đã nêu. Đồng thời, Phó Tổng Cục trưởng cũng đề nghị, để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2013, Văn phòng cần phải tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế và tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau đây:

1) Nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, tạo môi trường làm việc tốt nhằm phát huy trí tuệ tập thể của cá nhân và của từng bộ phận trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị.

2) Phát huy vai trò của Lãnh đạo đơn vị, đặc biệt là của người đứng đầu từng bộ phận; nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, cụ thể và hiệu quả hơn.

3) Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Tổng cục cơ chế để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Tổng cục cũng như với các đơn vị bên ngoài Tổng cục trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

4) Chú trọng, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức trẻ.

5) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, chủ động tìm nguồn, đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục để bổ sung đủ biên chế được giao.

Lê Huy Hùng

Văn phòng Tổng cục