Điểm tin báo chí về THADS tháng 9 năm 2022

03/10/2022


Ngày 04/09/2022, Tạp chí Tòa án có đưa tin, bài: Một số vướng mắc, bất cập trong quy định của Luật Thi hành án dân sự và kiến nghị hoàn thiện: https://tapchitoaan.vn/mot-so-vuong-mac-bat-cap-trong-quy-dinh-cua-luat-thi-hanh-an-dan-su-va-kien-nghi-hoan-thien7062.html

Ngày 04/09/2022, Báo plo.vn có đưa tin, bài: Thanh tra Chính phủ nêu giải pháp thu hồi tài sản do tham nhũng, tiêu cực: https://plo.vn/thanh-tra-chinh-phu-neu-giai-phap-thu-hoi-tai-san-do-tham-nhung-tieu-cuc-post696944.html

Ngày 06/09/2022, Báo Phụ nữ Việt Nam có đưa tin, bài: Báo Phụ nữ Việt Nam gửi công văn tới Chi cục Thi hành án TP Bảo Lộc liên quan đến vụ "cha giấu con gái sau ly hôn": https://phunuvietnam.vn/bao-phu-nu-viet-nam-gui-cong-van-toi-chi-cuc-thi-hanh-an-tp-bao-loc-lien-quan-den-vu-cha-giau-con-gai-sau-ly-hon-20220906082242949.htm

Ngày 06/09/2022, Báo Đại biểu nhân dân có đưa tin, bài: Nộp tiền thi hành án dân sự không dùng tiền mặt: https://daibieunhandan.vn/phap-luat-va-doi-song/nop-tien-thi-hanh-an-dan-su-khong-dung-tien-mat-i299936/

Ngày 06/09/2022, Báo Phú Thọ có đưa tin, bài: Tổng kết quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự: https://baophutho.vn/xa-hoi/tong-ket-quy-che-phoi-hop-lien-nganh-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su/186747.htm

Ngày 07/09/2022, Báo Đồng Nai có đưa tin, bài: Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202209/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-3133613/

Ngày 07/09/2022, Báo Hậu Giang có đưa tin, bài: Nước rút thi hành án: https://www.baohaugiang.com.vn/phap-luat/nuoc-rut-thi-hanh-an-114224.html

Ngày 08/09/2022, Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ có đưa tin, bài: Ngày Tổng kết Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh - Công an tỉnh - Tòa án nhân dân tỉnh - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; sơ kết quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh - Trại giam Tân Lập: https://phutho.gov.vn/vi/tong-ket-quy-che-phoi-hop-giua-cuc-thi-hanh-dan-su-tinh-cong-tinh-toa-nhan-dan-tinh-vien-kiem-sat

Ngày 08/09/2022, Cổng TTĐT thành phố Móng Cái có đưa tin, bài: Cưỡng chế thi hành án dân sự tại phường Hải Hòa thành phố Móng Cái: https://mongcai.gov.vn/vi-vn/tin/cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-tai--phuong-hai-hoa-thanh-pho-mong-cai-p24021-c58053-n193104

Ngày 09/09/2022, Báo Hậu Giang có đưa tin, bài: Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa ngành ngân hàng và thi hành án: https://www.baohaugiang.com.vn/thoi-su-trong-tinh/tang-cuong-hon-nua-cong-tac-phoi-hop-trao-doi-thong-tin-giua-nganh-ngan-hang-va-thi-hanh-an-114278.html

Ngày 09/09/2022, Truyền hình Quốc Hội có đưa tin, bài: Báo cáo của Chính phủ: Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn thi hành án còn thấp: https://quochoitv.vn/bao-cao-cua-chinh-phu-ty-le-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-trong-giai-doan-thi-hanh-an-con-thap

Ngày 09/09/2022, Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai có đưa tin, bài: Để công tác thi hành án dân sự ngày càng tốt hơn: https://www.dongnai.gov.vn/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=29527&CatId=112

Ngày 11/09/2022, Báo Tuổi trẻ có đưa tin, bài: bản án bị bỏ quên suốt 12 năm: https://tuoitre.vn/ban-an-bi-bo-quen-suot-12-nam-20220911091120359.htm

Ngày 1/09/2022, Báo plo.vn có đưa tin, bài: Hậu Giang: Thi hành án về tiền có nguy cơ không đạt chỉ tiêu: https://plo.vn/hau-giang-thi-hanh-an-ve-tien-co-nguy-co-khong-dat-chi-tieu-post698000.html

Ngày 11/09/2022, Báo Thanh tra có đưa tin, bài: Chủ tịch UBND không tham gia phiên tòa, không thi hành bản án hành chính là “thờ ơ, vô cảm”: https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/chu-tich-ubnd-khong-tham-gia-phien-toa-khong-thi-hanh-ban-an-hanh-chinh-la-tho-o-vo-cam-201664.html

Ngày 12/09/2022, Báo Thái Nguyên có đưa tin, bài: Đồng chí Phạm Thị Lan Anh giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/dong-chi-pham-thi-lan-anh-giu-chuc-pho-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-305433-205.html

Ngày 12/09/2022, Báo Hải Dương có đưa tin, bài: Sẽ cưỡng chế thi hành án vụ việc ở phường Phạm Thái: https://baohaiduong.vn/phan-hoi/se-cuong-che-thi-hanh-an-vu-viec-o-phuong-pham-thai-213587

Ngày 13/09/2022, Nghệ an 24h có đưa tin: Cán bộ thi hành án bị kiểm điểm vì lộ "ảnh nóng" với người yêu cũ: http://nghean24h.vn/can-bo-thi-hanh-an-bi-kiem-diem-vi-lo-anh-nong-voi-nguoi-yeu-cu-a679230.html

Ngày 13/09/2022, Báo Sóc Trăng có đưa tin, bài: Nỗi lo kho vật chứng: https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/noi-lo-kho-vat-chung-59204.html

Ngày 15/09/2022, Báo Kontum có đưa tin, bài: Gian nan việc thu hồi tài sản sau khi bản án có hiệu lực
https://www.baokontum.com.vn/xa-hoi/gian-nan-viec-thu-hoi-tai-san-sau-khi-ban-an-co-hieu-luc-26290.html

Ngày 15/09/2022, Báo mới đây có đưa tin, bài: Chuyển biến trong công tác thi hành án dân sự ở Uông Bí
https://www.baomoiday.net/Phap-luat/Chuyen-bien-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-o-Uong-Bi-3666045.html

Ngày 15/09/2022, Truyền hình Quốc Hội có đưa tin, bài: Phải đạt 80% về việc và 40% về tiền thi hành án dân sự: https://www.quochoitv.vn/goc-nhin-hom-nay-phai-dat-80-ve-viec-va-40-ve-tien-thi-hanh-an-dan-su

Ngày 15/09/2022, Baomoi.com có đưa tin, bài: Góc nhìn hôm nay: Phải đạt 80% về việc và 40% về tiền thi hành án dân sự: https://baomoi.com/goc-nhin-hom-nay-phai-dat-80-ve-viec-va-40-ve-tien-thi-hanh-an-dan-su/c/43738226.epi

Ngày 15/09/2022, Báo Điện tử Chính phủ có đưa tin, bài: Thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án về tham nhũng tăng hơn 8.000 tỷ đồng: https://baochinhphu.vn/thu-hoi-tien-tai-san-trong-cac-vu-an-ve-tham-nhung-tang-hon-8000-ty-dong-102220915162128719.htm

Ngày 15/09/2022, Báo Đồng Nai có đưa tin, bài: Đánh giá thực chất vấn đề để có giải pháp khắc phục: http://baodongnai.com.vn/tintuc/202209/danh-gia-thuc-chat-van-de-de-co-giai-phap-khac-phuc-3135023/

Ngày 15/09/2022, Báo Ninh Bình có đưa tin, bài: Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong xác định điều kiện thi hành án dân sự: https://baoninhbinh.org.vn/giam-sat-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-trong-xac/d20220915162740350.htm

Ngày 19/09/2022, Đài phát thành và truyền hình Hậu giang có đưa tin, bài: Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua theo chuyên đề giai đoạn 2022 - 2025: https://haugiang.gov.vn/web/dai-phat-thanh-truyen-hinh-tinh-hau-giang/chitiet6linhvuc/-/tin-tuc/Bo-Tu-phap-phat-ong-phong-trao-thi-ua--theo-chuyen-e-giai-oan-2022---202510946

Ngày 19/09/2022, Báo plo.vn có đưa tin, bài: Tranh luận việc đấu giá tài sản để thi hành án: https://plo.vn/tranh-luan-viec-dau-gia-tai-san-de-thi-hanh-an-post699127.html

Ngày 20/09/2022, Báo Thanh tra có đưa tin, bài: Cục THADS tỉnh Thái Bình vô tình hay cố ý “nhầm lẫn”?; https://thanhtra.com.vn/dieu-tra/dieu-tra-theo-don-thu/cuc-thads-tinh-thai-binh-vo-tinh-hay-co-y-nham-lan-201984.html

Ngày 21/09/2022, Baomoi.com có đưa tin, bài: Nể nang đến bao giờ?: https://baomoi.com/ne-nang-den-bao-gio/c/43781282.epi

Ngày 21/09/2022, Báo Đại biểu nhân dân có đưa tin, bài: Nể nang đến bao giờ?: https://daibieunhandan.vn/Giai-dap-phap-luat/ne-nang-den-bao-gio-i301175/

Ngày 21/09/2022, Báo plo.vn có đưa tin, bài: Thực hư việc 1 chấp hành viên thi hành án dân sự ở Hậu Giang bị bắt: https://plo.vn/thuc-hu-viec-1-chap-hanh-vien-thi-hanh-an-dan-su-o-hau-giang-bi-bat-post699548.html

Ngày 21/09/2022, Báo mới có đưa tin, bài: Thực hư việc 1 chấp hành viên thi hành án dân sự ở Hậu Giang bị bắt: https://baomoi.com/thuc-hu-viec-1-chap-hanh-vien-thi-hanh-an-dan-su-o-hau-giang-bi-bat/c/43784623.epi

Ngày 22/09/2022, zingnews.vn có đưa tin, bài: Thi hành án, bàn giao 'đất vàng' 8-12 Lê Duẩn cho UBND TP.HCM: https://zingnews.vn/thi-hanh-an-ban-giao-dat-vang-8-12-le-duan-cho-ubnd-tphcm-post1357959.html

Ngày 22/09/2022, Báo Thanh niên có đưa tin, bài: Thi hành án, bàn giao cho UBND TP.HCM quản lý khu "đất vàng" số 8-12 Lê Duẩn: https://thanhnien.vn/thi-hanh-an-ban-giao-cho-ubnd-tphcm-quan-ly-khu-dat-vang-so-8-12-le-duan-post1502524.html

Ngày 22/09/2022, Báo người lao động có đưa tin, bài CLIP: Cơ quan chức năng bàn giao "đất vàng" cho UBND TP HCM: https://nld.com.vn/phap-luat/clip-co-quan-chuc-nang-ban-giao-dat-vang-cho-ubnd-tp-hcm-20220922124939205.htm

Ngày 22/09/2022, Báo Lao động có đưa tin, bài:  Thi hành án, thu hồi gần 5.000m2 khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn ở TPHCM: https://laodong.vn/phap-luat/thi-hanh-an-thu-hoi-gan-5000m2-khu-dat-vang-8-12-le-duan-o-tphcm-1096072.ldo

Ngày 22/09/2022, Báo An Giang có đưa tin, bài: Không có việc “Một bản án, thi hành 2 lần”: https://baoangiang.com.vn/khong-co-viec-mot-ban-an-thi-hanh-2-lan--a343363.html

Ngày 22/09/2022, Đài phát thành và truyền hình Vĩnh Phúc có đưa tin, bài: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự: http://vinhphuctv.vn/Qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B/Tin-t%E1%BB%A9c-chung/ID/327051/Quyet-tam-hoan-thanh-chi-tieu-nhiem-vu-thi-hanh-an-dan-su

Ngày 22/09/2022, Trang thông tin ĐBND tỉnh Nghệ An có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh trả lời ông Hồ Quốc Lập, trú tại xóm 3, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu về việc chậm thi hành án: https://dbndnghean.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-tra-loi-ong-ho-quoc-lap-tru-tai-xom-3-xa-quynh-my-huyen-quynh-luu-ve-viec-cham-thi-hanh-an-6508.htm

Ngày 22/09/2022, Tạp chí tòa án có đưa tin, bài: Cần Thơ: Bản án dân sự có hiệu lực, hơn 4 năm vẫn chưa thi hành án; https://tapchitoaan.vn/can-tho-ban-an-dan-su-co-hieu-luc-hon-4-nam-van-chua-thi-hanh-an7154.html

Ngày 23/09/2022, Báo Thái Nguyên có đưa tin, bài: Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/phap-luat/nang-cao-hieu-qua-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-trong-thi-hanh-an-305881-101.html

Ngày 25/09/2022, Báo Hòa Bình có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiêu hủy vật chứng, tài sản 5 vụ án hình sự: http://www.baohoabinh.com.vn/217/170447/Cuc-Thi-hanh-an-dan-su-tinh-tieu-huy-vat-chung,-tai-san5-vu-an-hinh-su.htm

Ngày 26/09/2022, Đài phát thanh và truyền hình Ninh Bình có đưa tin, bài: Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình: https://nbtv.vn/doan-dbqh-tinh-giam-sat-tai-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thanh-pho-ninh-binh-45686.html

Ngày 26/09/2022, Báo Thái Nguyên có đưa tin, bài: định giá: Bước “khai thông” trong thi hành án: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/phap-luat/tham-dinh-gia-buoc-%E2%80%9Ckhai-thong%E2%80%9D-trong-thi-hanh-an-306009-101.html

Ngày 26/09/2022, Báo mới có đưa tin, bài: Thi hành án dân sự Cẩm Phả nỗ lực hoàn thành mục tiêu:  https://baomoi.com/thi-hanh-an-dan-su-cam-pha-no-luc-hoan-thanh-muc-tieu/c/43840272.epi

Ngày 27/09/2022, Cổng TĐTT Tòa án nhân dân tối cao có đưa tin, bài: Triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến: https://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-tin?dDocName=TAND279167

Ngày 27/09/2022, Báo Bảo vệ công lý có đưa tin, bài: Thí điểm thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia: https://baove.congly.vn/thi-diem-thu-nop-tam-ung-an-phi-le-phi-toa-an-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-33700.html

Ngày 28/09/2022, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có đưa tin, bài: Kết quả thi hành đạt cao, vượt năm 2021 cả về tỉ lệ và giá trị tuyệt đối: https://dangcongsan.vn/day-manh-cai-cach-tu-phap-va-hoat-dong-tu-phap/tin-tuc/ket-qua-thi-hanh-dat-cao-vuot-nam-2021-ca-ve-ti-le-va-gia-tri-tuyet-doi-620635.html

Ngày 28/09/2022, Báo đầu tư online có đưa tin, bài: Bình Định: Trả hồ sơ vụ thi hành án gây thiệt hại 55 tỷ đồng cho doanh nghiệp: https://baodautu.vn/binh-dinh-tra-ho-so-vu-thi-hanh-an-gay-thiet-hai-55-ty-dong-cho-doanh-nghiep-d174366.html

Ngày 28/09/2022, Báo Bà rịa vũng tàu có đưa tin, bài: Vì sao vẫn chưa thi hành bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật?: https://baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202209/vi-sao-van-chua-thi-hanh-ban-an-phuc-tham-da-co-hieu-luc-phap-luat-960902/