Điểm tin báo chí về THADS tháng 11 năm 2021

04/12/2021


Ngày 01/11/2021
Báo Pháp luật Việt nam
Đăng bài: Giữ nhịp thi hành án
https://baophapluat.vn/thao-go-vuong-mac-trong-thi-hanh-an-dan-su-co-yeu-to-nuoc-ngoai-post419601.html
Ngày 01/11/2021
Báo Bắc Giang
Đăng bài: Chuyển biến từ Chỉ thị số 09 trong công tác thi hành án dân sự
http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/370784/chuyen-bien-tu-chi-thi-so-09-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su.html
Ngày 01/11/2021
Báo Pháp luật Việt nam
Đăng bài: Trong năm 2021, THADS tỉnh Quảng Ninh đạt kết quả về tiền cao hơn 10% so với cùng kỳ
https://baophapluat.vn/trong-nam-2021-thads-tinh-quang-ninh-dat-ket-qua-ve-tien-cao-hon-10-so-voi-cung-ky-post419648.html
Ngày 02/11/2021
Báo Sơn La online
Đăng bài: Nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự
http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/nhieu-giai-phap-day-manh-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-44867
Ngày 02/11/2021
Báo Thái Nguyên
Đăng bài: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với các đề nghị của Cục Thi hành án dân sự
https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-nhat-tri-voi-cac-de-nghi-cua-cuc-thi-hanh-an-dan-su-27-205.html
Ngày 02/11/2021
Báo Pháp luật Việt nam
Đăng bài: Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh
https://baophapluat.vn/bi-thu-tinh-uy-thai-nguyen-nguyen-thanh-hai-lam-viec-voi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-post419922.html
             
Ngày 31/10/2021
Báo Pháp luật TPHCM
Đăng bài: Kiến nghị Tổng cục THADS tác động Chủ tịch UBNDsớm thi hành bản án
https://plo.vn/phap-luat/kien-nghi-tong-cuc-thads-tac-dong-chu-tich-ubnd-som-thi-hanh-ban-an-1025089.html
Ngày 02/11/2021
Báo Hà Tĩnh
Đăng bài: Hương Khê cần quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việcthi hành án phức tạp, kéo dài
https://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/huong-khe-can-quan-tam-giai-quyet-dut-diem-cac-vu-viec-thi-hanh-an-phuc-tap-keo-dai/221856.htm
Ngày 03/11/2021
Báo Tiền phong
Đăng bài: Tuyên hủy một số giao dịch tài sản khi‘cựu tử tù’ Liên Khui Thìn đang thụ án
https://tienphong.vn/tuyen-huy-mot-so-giao-dich-tai-san-khi-cuu-tu-tu-lien-khui-thin-dang-thu-an-post1389921.tpo
Ngày 02/11/2021
Báo Thái Nguyên
Đăng bài: Đồng chí Bí thư Tỉnhuỷ Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên
hainguyen.gov.vn/thoi-su/-/asset_publisher/L0n17VJXU23O/content/-ong-chi-bi-thu-tinh-uy-nguyen-thanh-hai-chu-tri-hoi-nghi-lam-viec-voi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-thai-nguyen?redirect=%2Fthoi-su&inheritRedirect=true
Ngày 02/01/2021
báo Hòa Bình
đăng bài: Cục thi hành án dân sự tỉnh tiêu hủy vật chứng, tài sản 8 vụ án về ma tuý
http://www.baohoabinh.com.vn/217/159049/Cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-tieu-huy-vat-chung,-tai-san8-vu-an-ve-ma-tuy.htm
Ngày 03/11/2021
VKSND tỉnh Lai Châu
Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lai Châu
https://vksndlaichau.gov.vn/hoat-dong-kiem-sat/kiem-sat-viec-tieu-huy-vat-chung-tai-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thanh-pho-lai-chau.bv-1774.html
Ngày 03/11/2021
Báo Hà Tĩnh
Đăng bài: Xây dựng lộ trình cụ thể để giải quyết các vụ việc tồn đọng ở TX Kỳ Anh
https://baohatinh.vn/chinh-tri/xay-dung-lo-trinh-cu-the-de-giai-quyet-cac-vu-viec-ton-dong-o-tx-ky-anh/221915.htm
Ngày 04/11/2021
Báo Pháp luật
Đăng bài: Hôm nay sẽ cưỡng chế 'vụ thi hành án lùm xùm, diễn tiến lạ'
https://plo.vn/phap-luat/hom-nay-se-cuong-che-vu-thi-hanh-an-lum-xum-dien-tien-la-1025767.html
Ngày 04/11/2021
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai
Viện KSND tỉnh thông qua kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai
https://vksnd.gialai.gov.vn/VKSND-Tinh-Gia-Lai/vien-ksnd-tinh-thong-qua-ket-luan-truc-tiep-kiem-sat-tai-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-ia-grai-1602.html
Ngày 04/11/2021
Mongcai.gov.vn
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh kiểm tra công tác thi hành án dân sự tại TP.Móng Cái
https://mongcai.gov.vn/vi-vn/tin/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-kiem-tra-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-tai-tpmong-cai/24021-58053-444319
Ngày 04/11/2021
Báo mới
Đăng bài: Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm vi phạm pháp luật Thi hành án?
https://baomoi.com/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-quan-bac-tu-liem-vi-pham-phap-luat-thi-hanh-an/c/40781695.epi
Ngày 04/11/2021
Báo giáo dục thời đại
Đăng bài: Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm vi phạm pháp luật Thi hành án?
https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-quan-bac-tu-liem-vi-pham-phap-luat-thi-hanh-an-eyl8S8K7g.html
Ngày 04/11/2021
Báo công lý
Đăng bài: Diễn biến mới vụ ủy thác thi hành án quyền nuôi con
https://congly.vn/dien-bien-moi-vu-uy-thac-thi-hanh-an-quyen-nuoi-con-198574.html
Ngày 04/11/2021
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: VKSND tối cao lưu ý một số vấn đề khi thực hiện Hướng dẫn số 26
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-toi-cao-luu-y-mot-so-van-de-khi-thuc-hien-huong-dan-so-26-114532.html
Ngày 05/11/2021
Báo Thanh tra
Đăng bài: Cục Thi hành án Dân sự Hà Nội nói nhưng “quên” làm?
https://thanhtra.com.vn/dieu-tra/dieu-tra-theo-don-thu/cuc-thi-hanh-an-dan-su-ha-noi-noi-nhung-quen-lam-190190.html
Ngày 05/11/2021
Báo Pháp luật
Đăng bài: Khó khăn xác minh địa chỉ, nơi cư trú của đương sự ở nước ngoài
https://baophapluat.vn/kho-khan-xac-minh-dia-chi-noi-cu-tru-cua-duong-su-o-nuoc-ngoai-post420319.html
Ngày 05/11/2021
Báo Saigon247.com
Đăng bài: Bất động sản khó bán đấu giá thành, do đâu?
https://saigon247.com.vn/bat-dong-san-kho-ban-dau-gia-thanh-do-dau-d91330.html
Ngày 05/11/2021
Kiểm sát online
Đăng bài: Cần có hướng dẫn cụ thể về xác định phân chia tài sản chung để thi hành án
https://kiemsat.vn/can-co-huong-dan-cu-the-ve-xac-dinh-phan-chia-tai-san-chung-de-thi-hanh-an-62603.html
Ngày 05/11/2021
Báo Đồng Tháo online
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh cần nỗ lực giải quyết các vụ việc còn tồn đọng
https://www.baodongthap.vn/phap-luat/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-can-no-luc-giai-quyet-cac-vu-viec-con-ton-dong-101807.aspx
Ngày 07/11/2021
nganhangvietnam.vn
đăng bài: Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm vi phạm pháp luật Thi hành án?
https://nganhangvietnam.vn/tai-chinh-doanh-nghiep/ho-so/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-quan-bac-tu-liem-vi-pham-phap-luat-thi-hanh-an-a6009.html
Ngày 07/11/2021
Tạp chí kinh tế tập đoán
Đăng bài: Toàn cảnh cưỡng chế thi hành án tại tòa nhà TH1 cuả Chi cục THADS quận Bắc Từ Liêm
http://kinhtetapdoan.vn/toan-canh-vu-cuong-che-thi-hanh-an-tai-toa-nha-th1-cua-chi-cuc-thads-quan-bac-tu-liem-d11927.html
Ngày 07/11/2021
Báo Dân sinh
Đăng bài: Diễn biến mới vụ ủy thác thi hành án quyền nuôi con: Thực thi gặp nhiều khó khăn
https://baodansinh.vn/dien-bien-moi-vu-uy-thac-thi-hanh-an-quyen-nuoi-con-thuc-thi-gap-nhieu-kho-khan-20211106224326.htm
Ngày 07/11/2021
Thekymoi.vn
Đăng bài: Vụ thi hành án “lùm xùm” tại quận Bắc Từ Liêm với những dấu hiệu “lạ”
https://thekymoi.vn/vu-thi-hanh-an-lum-xum-tai-quan-bac-tu-liem-voi-nhung-dau-hieu-la/
Ngày 08/11/2021
Báo Mới
Đăng bài: Cưỡng chế thi hành án có dấu hiệu phạm luật ở quận Bắc Từ Liêm?
https://baomoi.com/cuong-che-thi-hanh-an-co-dau-hieu-pham-luat-o-quan-bac-tu-liem/c/40816366.epi
Ngày 08/11/2021
Báo Pháp luật
Đăng bài: Cận cảnh cưỡng chế ngăn đôi tòa nhà 6 tầng vụ 'thi hành án lùm xùm'
https://plo.vn/phap-luat/can-canh-cuong-che-ngan-doi-toa-nha-6-tang-vu-thi-hanh-an-lum-xum-1026636.html
Ngày 08/11/2021
Báo Nông nghiệp
Đăng bài: Cưỡng chế thi hành án có dấu hiệu phạm luật ở quận Bắc Từ Liêm?
https://nongnghiep.vn/cuong-che-thi-hanh-an-co-dau-hieu-pham-luat-o-quan-bac-tu-liem-d307212.html
Ngày 08/11/2021
Báo Pháp luật và bạn đọc
Đăng bài: Vụ án tranh chấp kéo dài tại trường Newton: Đã tổ chức cưỡng chế thành công theo quy định pháp luật
https://phapluat.suckhoedoisong.vn/vu-an-tranh-chap-keo-dai-tai-truong-newton-da-to-chuc-cuong-che-thanh-cong-theo-quy-dinh-phap-luat-162211108075326774.htm
Ngày 08/11/2021
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: VKSND tỉnh Đắk Nông trực tiếp kiểm sát tại Cục Thi hành án dân sự
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-tinh-dak-nong-truc-tiep-kiem-sat-tai-cuc-thi-hanh-an-dan-su-114665.html
Ngày 09/11/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Liên ngành Trung ương nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thu hồi tài sản
https://baophapluat.vn/lien-nganh-trung-uong-nang-cao-hieu-qua-phoi-hop-trong-cong-tac-thu-hoi-tai-san-post420985.html
Ngày 10/11/2021
Báo Quảng Trị
Đăng bài: Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh
http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/162388/title/Ban-Phap-che-HDND-tinh-lam-viec-voi-Cuc-Thi-hanh-an-dan-su-tinh
Ngày 11/11/2021
Báo PLVN
Đăng bài: Không quy hoạch 1 chức danh lãnh đạo cơ quan Thi hành án chỉ có 1 người
https://baophapluat.vn/khong-quy-hoach-1-chuc-danh-lanh-dao-co-quan-thi-hanh-an-chi-co-1-nguoi-post421356.html
Ngày 11/11/2021
Quangninh.gov
Đăng bài: Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh làm việc với TP Cẩm Phả
https://www.quangninh.gov.vn/donvi/tpcampha/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=19580
Ngày 11/11/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Không quy hoạch 1 chức danh lãnh đạo cơ quan Thi hành án chỉ có 1 người
https://baophapluat.vn/khong-quy-hoach-1-chuc-danh-lanh-dao-co-quan-thi-hanh-an-chi-co-1-nguoi-post421356.html
Ngày 11/11/2021
Báo cựu chiến binh
Đăng bài: T.P Hà Nội: Cưỡng chế, thi hành án cho Trường Newton
http://cuuchienbinh.vn/untitled-1593/
Ngày 11/11/2021
Hatinhcity.gov.vn
Đăng bài: TP Hà Tĩnh Cưỡng chế thi hành án dân sự, đối với ông Phan Đức Khiêm và bà Lê Thị Yến ở số nhà 96 đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh
https://hatinhcity.gov.vn/portal/pages/2021-11-11/TP-Ha-Tinh-Cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-doi-voi-on-454618.aspx
Ngày 12/11/2021
Báo Hà Tĩnh
Đăng bài: Tổ chức tháo dỡ ki-ốt xây dựng trái phép trên đất người khác
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/to-chuc-thao-do-ki-ot-xay-dung-trai-phep-tren-dat-nguoi-khac/221890.htm
Ngày 12/11/2021
Báo Hà Tĩnh
Đăng bài: Vì sao một quyết định công nhận thỏa thuận của TAND tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa được thi hành?
https://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/vi-sao-mot-quyet-dinh-cong-nhan-thoa-thuan-cua-tand-tinh-ha-tinh-van-chua-duoc-thi-hanh/222377.htm
Ngày 12/11/2021
Báo Pháp luật
Đăng bài: Đang xử cựu Chi cục trưởng ở Cần Thơ tham ô tài sản
https://plo.vn/phap-luat/dang-xu-cuu-chi-cuc-truong-o-can-tho-tham-o-tai-san-1027444.html
Ngày 12/11/2021
Báo tuyên Quang
Đăng bài: Chi cục Thi hành án dân sự Na Hang nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
https://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-na-hang-nang-cao-chat-luong-phuc-vu-nhan-dan-151352.html
Ngày 12/11/2021
Báo Giao Thông
Đăng bài: Nguyên Chi cục trưởng thi hành án ở Cần Thơ phủ nhận tội tham ô
https://www.baogiaothong.vn/nguyen-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-o-can-tho-phu-nhan-toi-tham-o-d532090.html
Ngày 11/11/2021
Báo Hà Tĩnh
Đăng bài: Tổ chức tháo dỡ ki-ốt xây dựng trái phép trên đất người khác
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/to-chuc-thao-do-ki-ot-xay-dung-trai-phep-tren-dat-nguoi-khac/221890.htm
Ngày 12/11/2021
Báo công an nhân dân
Đăng bài: Nguyên Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận Ô Môn lãnh án 16 năm tù
https://cand.com.vn/phap-luat/nguyen-chi-cuc-truong-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-quan-o-mon-lanh-an-16-nam-tu-i634630/
Ngày 12/11/2021
Báo Tuổi trẻ
Đăng bài: Nguyên chi cục trưởng thi hành án nhận 16 năm tù tội tham ô
https://tuoitre.vn/nguyen-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-nhan-16-nam-tu-toi-tham-o-20211112190400083.htm
Ngày 12/11/2021
Báo Tiền phong
Đăng bài: Thông đồng với thuộc cấp tham ô, nguyên Chi cục trưởng Chi cục THADS phải trả giá
https://tienphong.vn/thong-dong-voi-thuoc-cap-tham-o-nguyen-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-tra-gia-post1392593.tpo
Ngày 12/11/2021
Báo Cần Thơ
Đăng bài: Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn lãnh án 16 năm tù
https://baocantho.com.vn/nguyen-chi-cuc-truong-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-quan-o-mon-lanh-an-16-nam-tu-a140500.html
Ngày 12/11/2021
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Cựu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn hầu Tòa
https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/cuu-chi-cuc-truong-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-quan-o-mon-hau-toa-114881.html
Ngày 13/11/2021
Viện kiểm sát nhân dân tỉnhHà Giang
Đăng bài: Kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đà Bắc
http://vks.hagiang.gov.vn/vi/news/VKS-Xi-Man/VKSND-huyen-Xin-Man-Truc-tiep-kiem-sat-Chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-Xin-Man-1068/
Ngày 15/11/2021
Halongcity.gov.vn
Đăng bài: Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh làm việc với TP Hạ Long
http://halongcity.gov.vn/web/guest/tin-tuc-su-kien/-/view_content/5716621-ban-chi-dao-thi-hanh-an-dan-su-tinh-lam-viec-voi-tp-ha-long.html?redirect=http%3A%2F%2Fhalongcity.gov.vn%2Fweb%2Fguest%2Ftin-tuc-su-kien%3Fp_p_id%3D101%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
Ngày 15/11/2021
Báo Nghệ An
Đăng bài: Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An
https://baonghean.vn/cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-pho-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-nghe-an-297542.html
Ngày 15/11/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An
https://baophapluat.vn/bo-nhiem-pho-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-nghe-an-post421848.html
Ngày 16/11/2021
Báo Hà Nội mới
Đăng bài: Ban hành quy trình quy hoạch chức danh lãnh đạo trong cơ quan thi hành án dân sự
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1017513/ban-hanh-quy-trinh-quy-hoach-chuc-danh-lanh-dao-trong-co-quan-thi-hanh-an-dan-su
Ngày 16/11/2021
Báo Men TV
Đăng bài: Tiếp vụ tranh chấp dự án nghìn tỷ ở Long An: Nhiều dấu hiệu saiphạm của Cục trưởng Cục THADS tỉnh?
https://mtv.vn/13053/tiep-vu-tranh-chap-du-an-nghin-ty-o-long-an-nhieu-dau-hieu-sai-pham-cua-cuc-truong-cuc-thads-tinh/
Ngày 16/11/2021
Báo MSN
Đăng bai: tài sản thi hành án của 'cựu tử tù' Liên Khui Thìn: Mua 2,7 tỷ bán lạigần… 30 tỷ đồng
https://www.msn.com/vi-vn/news/national/t%C3%A0i-s%E1%BA%A3n-thi-h%C3%A0nh-%C3%A1n-c%E1%BB%A7a-c%E1%BB%B1u-t%E1%BB%AD-t%C3%B9-li%C3%AAn-khui-th%C3%ACn-mua-2-7-t%E1%BB%B7-b%C3%A1n-l%E1%BA%A1i-g%E1%BA%A7n-30-t%E1%BB%B7-%C4%91%E1%BB%93ng/ar-AAQKFP5?li=AAF7bLv
Ngày 16/11/2021
Báo Ngày mới online
Đăng bài: Nhiều dấu hiệu sai phạm của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An
https://ngaymoionline.com.vn/nhieu-dau-hieu-sai-pham-cua-cuc-truong-cuc-thads-tinh-long-an-28403.html
Ngày 16/11/2021
Báo Pháp luật Việt nam
Đăng bài: Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang giám sát công tác thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/hoi-dong-nhan-dan-tinh-tuyen-quang-giam-sat-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-post422115.html
Ngày 17/11/2021
Báo Công lý xã hội
Đăng bài: Đồng Nai: Chấp hành viên không xác minh làm rõ tài sản đã đem bán đấu giá
https://conglyxahoi.net.vn/congly-24h/dong-nai-chap-hanh-vien-khong-xac-minh-lam-ro-tai-san-da-dem-ban-dau-gia-100982.html
Ngày 17/11/2021
Báo Dân trí
Đăng bài: Quy định mới về quy hoạch chức danh lãnh đạo cơ quan thi hành án
https://dantri.com.vn/xa-hoi/quy-dinh-moi-ve-quy-hoach-chuc-danh-lanh-dao-co-quan-thi-hanh-an-20211117112004806.htm
Ngày 17/11/2021
Báo Bắc Giang
Đăng bài: Bắc Giang: Vượt chỉ tiêu thi hành án dân sự năm 2021
http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/371783/bac-giang-vuot-chi-tieu-thi-hanh-an-dan-su-nam-2021.html
17/11/2021
Báo hôm nay
Bắc Giang: Vượt chỉ tiêu thi hành án dân sự năm 2021
https://www.baohomnay.com/Kinh-te/Bac-Giang-Vuot-chi-tieu-thi-hanh-an-dan-su-nam-2021-3238016.html
Ngày 17/11/2021
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai
Đăng bài: Viện KSND huyện Đak Pơ ban hành kiến nghị đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Pơ
https://vksnd.gialai.gov.vn/VKSND-huyen-thi-xa-thanh-pho/vien-ksnd-huyen-dak-po-ban-hanh-kien-nghi-doi-voi-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-dak-po-1622.html
Ngày 18/11/2021
Báo Bình Thuận
Đăng bài: Ngành thi hành án dân sự: Giảm về số việc lẫn số tiền
http://www.baobinhthuan.com.vn/phap-luat/nganh-thi-hanh-an-dan-su-giam-ve-so-viec-lan-so-tien-143259.html
Ngày 18/11/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Chi cục Thi hành án dân sự Na Hang thi hành vượt chỉ tiêu
https://baophapluat.vn/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-na-hang-thi-hanh-vuot-chi-tieu-post422438.html
Ngày 18/11/2021
Báo Chính Phủ
Đăng bài: Tạo tinh thần mới, quyết tâm mới trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực
http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Tao-tinh-than-moi-quyet-tam-moi-trong-dau-tranh-chong-tham-nhung-tieu-cuc/453316.vgp
Ngày 18/11/2021
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Nhóm “Siêu trộm tôm” chưa thi hành án cho người bị hại
https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/nhom-sieu-trom-tom-chua-thi-hanh-an-cho-nguoi-bi-hai-115110.html
Ngày 19/11/2021
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai
Đăng bài: Thông qua dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Chư Pưh
https://vksnd.gialai.gov.vn/VKSND-huyen-thi-xa-thanh-pho/thong-qua-du-thao-ket-luan-truc-tiep-kiem-sat-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-tai-chi-cuc-thads-huyen-chu-puh-1631.html
Ngày 19/11/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Cần bổ sung quy định về hình thức gửi và nhận yêu cầu thi hành án trực tuyến
https://baophapluat.vn/can-bo-sung-quy-dinh-ve-hinh-thuc-gui-va-nhan-yeu-cau-thi-hanh-an-truc-tuyen-post422437.html
Ngày 19/11/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Chi cục THADS Quận 1: Chủ động thích ứng trong giai đoạn mới
https://baophapluat.vn/chi-cuc-thads-quan-1-chu-dong-thich-ung-trong-giai-doan-moi-post422584.html
Ngày 19/11/2021
Đài phát thanh truyền hình Long An
Đăng bài: Chi cục thi hành án dân sự Kiến Tường tổng kết công tác
http://la34.com.vn/tin-tuc/thoi-su-long-an/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-kien-tuong-tong-ket-cong-tac/
Ngày 21/11/2021
Caobangtv.vn
Đăng bài: Thành phố: Triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2022
http://caobangtv.vn/tin-tuc-n45183/thanh-pho-trien-khai-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-nam-2022.html
Ngày 22/11/2021
Báo Vietnamnet
Đăng bài: Phan Sào Nam ngồi tù trở lại, việc bồi thường có gặp khó?
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/phan-sao-nam-bi-ngoi-tu-tro-lai-viec-boi-thuong-co-gap-kho-795200.html
Ngày 22/11/2021
Báo Dân trí
Đăng bài: Thu hồi tài sản ra sao khi Phan Sào Nam tiếp tục ngồi tù?
https://dantri.com.vn/xa-hoi/thu-hoi-tai-san-ra-sao-khi-phan-sao-nam-tiep-tuc-ngoi-tu-20211122105443314.htm
Ngày 22/11/2021
VOV.vn
Đăng bài: Phan Sào Nam phải thi hành tiếp án tù, nộp lại nốt hơn 13 tỷ đồng
https://vov.vn/phap-luat/phan-sao-nam-phai-thi-hanh-tiep-an-tu-nop-lai-not-hon-13-ty-dong-906724.vov
Ngày 22/11/2021
Vnexpress
Đăng bài: Số phận pháp lý của Phan Sào Nam khi quay lại nhà tù
https://vnexpress.net/so-phan-phap-ly-cua-phan-sao-nam-khi-quay-lai-nha-tu-4392570.html
Ngày 22/11/2021
Báo Dân trí
Đăng bài: Bộ trưởng Tư pháp: Rà soát các vụ thi hành án, tránh kiện tụng rất mệt mỏi
https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-truong-tu-phap-ra-soat-cac-vu-thi-hanh-an-tranh-kien-tung-rat-met-moi-20211122145051635.htm
Ngày 22/11/2021
Báo Lao động
Đăng bài: Khi nào “trùm cờ bạc” Phan Sào Nam phải thi hành nốt 22 tháng tù?
https://laodong.vn/phap-luat/khi-nao-trum-co-bac-phan-sao-nam-phai-thi-hanh-not-22-thang-tu-976374.ldo
Ngày 22/11/2021
Vietbao.vn
Đăng bài; Thu hồi tài sản ra sao khi Phan Sào Nam tiếp tục ngồi tù?
https://vietbao.vn/thu-hoi-tai-san-ra-sao-khi-phan-sao-nam-tiep-tuc-ngoi-tu-294272.html
Ngày 22/11/2021
Báo Pháp luật
Đăng bài: Buộc 'trùm cờ bạc' Phan Sào Nam tiếp tục thi hành án tù
https://plo.vn/phap-luat/buoc-trum-co-bac-phan-sao-nam-tiep-tuc-thi-hanh-an-tu-1029234.html
Ngày 22/11/2021
Zingnew
Đăng bài: Phan Sào Nam muốn bán 2 bất động sản để nộp tiền thi hành án
https://zingnews.vn/phan-sao-nam-muon-ban-2-bat-dong-san-de-nop-tien-thi-hanh-an-post1279032.html
Ngày 22/11/2021
Tintuc7s.com
Đăng bài: Phan Sào Nam bị ngồi tù trở lại, việc bồi thường có gặp khó?
https://tintuc7s.com/phan-sao-nam-bi-ngoi-tu-tro-lai-viec-boi-thuong-co-gap-kho/
Ngày 22/11/2021
Báo Người lao động
Đăng bài: "Trùm cờ bạc" Phan Sào Nam bình tĩnh đón nhận tin phải thi hành nốt 22 tháng tù
https://nld.com.vn/phap-luat/trum-co-bac-phan-sao-nam-binh-tinh-don-nhan-tin-phai-thi-hanh-not-22-thang-tu-20211122161642256.htm
Ngày 22/11/2021
Báo 24 giờ online
Đăng bài: Trùm cờ bạc Phan Sào Nam phải quay lại nhà tù, thu hồi tài sản ra sao?
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/trum-co-bac-phan-sao-nam-phai-quay-lai-nha-tu-thu-hoi-tai-san-ra-sao-c46a1308857.html
Ngày 22/11/2021
Báo 24hmoney
Đăng bài: Trùm cờ bạc Phan Sào Nam phải quay lại nhà tù, thu hồi tài sản ra sao?
https://24hmoney.vn/news/trum-co-bac-phan-sao-nam-phai-quay-lai-nha-tu-thu-hoi-tai-san-ra-sao--c26a1243255.html
Ngày 22/11/2021
Báo Soha
Đăng bài: Phan Sào Nam quay lại nhà tù, việc thu hồi hơn 13 tỷ đồng liệu có gặp khó?
https://soha.vn/phan-sao-nam-quay-lai-nha-tu-viec-thu-hoi-hon-13-ty-dong-lieu-co-gap-kho-20211122155928641.htm
Ngày 22/11/2021
Báo Pháp luật
Đăng bài: Thi hành án dân sự: Nhiều giải pháp quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-nhieu-giai-phap-quyet-liet-de-hoan-thanh-nhiem-vu-post422896.html
Ngày 22/11/2021
Báo Thanh niên
Đăng bài: Ông Nguyễn Duy Linh khắc phục xong 5 tỉ nhận hối lộ của Vũ 'nhôm'
https://thanhnien.vn/ong-nguyen-duy-linh-khac-phuc-xong-5-ti-nhan-hoi-lo-cua-vu-nhom-post1403855.html
Ngày 22/11/2021
Báo Pháp luật
Đăng bài: Cần sớm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Luật Thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/can-som-thao-go-kho-khan-trong-thuc-hien-luat-thi-hanh-an-dan-su-post422642.html
Ngày 22/11/2021
Báo điện tử Chính phủ
Đăng bài: Công tác THADS bảo đảm cho “công lý phải được thực thi đến cùng”
http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Cong-tac-THADS-bao-dam-cho-cong-ly-phai-duoc-thuc-thi-den-cung/453686.vgp
Ngày 25/11/2021
Viện kiểm sát Hà Nội
Đăng bài: Viện KSND quận Nam Từ Liêm công bố kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự
https://vkshanoi.gov.vn/chitiettintuc?tintuc=16395
Ngày 25/11/2021
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng
Đăng bài: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm sát việc cưỡng ché thi hành án dân sự
Ngày 25/11/2021
plo.vn
đăng bài: Sẽ rà soát lại vụ 'thi hành án lùm xùm' ở Hà Nội
https://plo.vn/phap-luat/se-ra-soat-lai-vu-thi-hanh-an-lum-xum-o-ha-noi-1029871.html
Ngày 26/11/2021
Báo công an nhân dân
Đăng bài: Thi hành án vụ Vũ “nhôm” vướng mắc như thế nào?
https://cand.com.vn/Phap-luat/thi-hanh-an-vu-vu-nhom-vuong-mac-nhu-the-nao--i636003/
Ngày 26/11/2021
Báo pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự Cà Mau có tân Phó Cục trưởng
https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-ca-mau-co-tan-pho-cuc-truong-post423527.html
Ngày 26/11/2021
Báo Lạng Sơn
Đăng bài: Trọng tâm, trọng điểm trong thi hành án về tín dụng, ngân hàng
https://baolangson.vn/phap-luat/464178-trong-tam-trong-diem-trong-thi-hanh-an-ve-tin-dung-ngan-hang.html
Ngày 26/11/2021
Thainguyen.gov.vn
Đánh giá công tác Thi hành án dân sự trước yêu cầu chuyển đổi số
http://thainguyen.gov.vn/tin-hoat-dong-cua-don-vi/-/asset_publisher/L0n17VJXU23O/content/-anh-gia-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-truoc-yeu-cau-chuyen-oi-so?redirect=%2Ftin-hoat-dong-cua-don-vi&inheritRedirect=true
29/11/2021
Đài phát thanh truyền hình tỉnh Quảng ngãi
Xem xét thi hành án dân sự căn nhà 74 - 76 Hùng Vương
http://quangngaitv.vn/tin-tuc-n18596/xem-xet-thi-hanh-an-dan-su-can-nha-74--76-hung-vuong.html
29/11/2021
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng
Kết quả 01 năm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính trong bối cảnh đại dịch covid -19
https://vksdanang.gov.vn/web/guest/tin-tuc/dm-kiem-sat-vien-viet/chi-tiet?id=46444&_c=87,88,89,71
30/11/2021
Báo Vĩnh Phúc online
Nỗ lực, linh hoạt, hoàn thành vượt chỉ tiêu thi hành án dân sự
http://m.baovinhphuc.com.vn/phap-luat/70810/no-luc-linh-hoat-hoan-thanh-vuot-chi-tieu-thi-hanh-an-dan-su.html
30/11/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Cục Thi hành án dân sự Nam Định triển khai công tác năm 2022
https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-nam-dinh-trien-khai-cong-tac-nam-2022-post424213.html