Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội thảo“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án kinh doanh thương mại”

04/01/2022
Ngày 27/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Nghị quyết giao cho các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp như: hoàn thiện thể chế, chính sách chung về đầu tư nước ngoài; hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư; hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm bảo hộ và đề cao trách nhiệm, hợp tác của nhà đầu tư… Trong đó, để hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát đầu tư, Nghị quyết 58/NQ-CP đã chỉ rõ nhiệm vụ“rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định nâng cao chất lượng, hiệu quả các thiết chế phòng ngừa, giải quyết tranh chấp và thực thi phán quyết giải quyết tranh chấp”, gắn với yêu cầu xây dựng Đề án nâng cao hiệu lực của Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự để thúc đẩy chất lượng thi hành các bản án kinh doanh, thương mại để đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật.
Để có những cái nhìn từ thực tiễn, góp phần xây dựng Đề án đảm bảo chất lượng và khả thi, đánh giá đầy đủ, toàn diện thực trạng công tác thi hành án KDTM, Tổng cục THADS đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án kinh doanh thương mại”.
Tại Hội thảo, các vị đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi thực trạng công tác thi hành án dân sự đối với các bản án KDTM dưới cả góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước (thông qua các ý kiến của Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Pháp chế Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Cục THADS thành phố Hà Nội...), dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp (thông qua ý kiến của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI) cũng như của giới luật sư (thông qua ý kiến của đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hiệp hội bất động sản, đại diện các Văn phòng luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi hành án dân sự)...
Các đại biểu cũng đã phân tích, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành các loại án này để đưa ra những nguyên nhân và đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.
Từ các nhóm về hoàn thiện thể chế; về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi hành án; giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, kiểm soát; về kiện toàn tổ chức; nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ của đội ngũ Chấp hành viên; về ứng dụng công nghệ thông tin; về tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; sự giám sát của các tổ chức chính trị đoàn thể; về tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền; giải pháp về công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc tuân thủ pháp luật về THADS nói chung, chấp hành các bản án KDTM nói riêng.
Việc tổ chức Hội thảo, sự tham dự và đóng góp ý kiến tích cực của các đại biểu tại Hội thảo này sẽ góp phần không nhỏ giúp Tổng cục THADS hoàn thiện Dự thảo Đề án, báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Ban soạn thảo Đề án để trình Chính phủ theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng và khả thi nhằm mục tiêu Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành các bản án KDTM, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nhất là của các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài; củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong việc thực thi các bản án KDTM, các phán quyết giải quyết tranh chấp từ đó cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế của đất nước trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.
Vụ Nghiệp vụ 1