Công văn về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Quốc hội về công tác thi hành án dân sự năm 2009

04/08/2009

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, để chuẩn bị nội dung báo cáo Quốc hội về công tác thi hành án dân sự năm 2009, Cục Thi hành án dân sự yêu cầu Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm công tác 2009.