Công văn gửi các đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII "Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"

12/05/2008
Ngày 14/4/2008, Ban Tổ chức Trung ương có Công văn số 3704CV/BTCTW đề nghị các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII "Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Ngày 29/4/2008, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã có Văn bản số 33CV/BCS về thực hiện việc tổng kết này.


          Để chuẩn bị cho việc tổng kết của Bộ Tư pháp, ngày 07/5/2008 Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1339/BTP-THA đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả 10 năm (kể từ ngày thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII) thực hiện nhiệm vụ quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự cấp tỉnh và cấp huyện theo uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Quyết định số 141/QĐ-QLTA ngày 21/3/1994, Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005 và Quyết định số 01/2007/QĐ-BTP ngày 16/4/2007.

          Báo cáo đề nghị bám sát các nội dung được hướng dẫn tại Công văn số 3704 CV/BTCTW ngày 14/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương và các biểu mẫu kèm theo, gửi về Cục Thi hành án dân sự chậm nhất trước ngày 20/5/2008 bằng văn bản hoặc thư điện tử theo địa chỉ email: quangbc@moj.gov.vn hoặc tuanla@moj.gov.vn.