Tổng cục Thi hành án dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp, kiểm tra liên ngành về công tác thống kê kiểm sát thi hành án dân sự tại các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa

06/08/2012
Trong những năm vừa qua, số liệu thống kê tình hình, kết quả về thi hành án dân sự do ngành Kiểm sát nhân dân tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp Quốc hội so với số liệu của Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp vẫn còn có sự chênh lệch nhiều. Do vậy, để khắc phục tình trạng trên và nhằm đánh giá thực trạng công tác thống kê kiểm sát thi hành án dân sự, nhất là những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân để xác định những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thống kê của công tác này trong thời gian tới và những nội dung, cách thức phối hợp giữa Viện kiểm sát với cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp trong việc tổng hợp, đối chiếu số liệu thi hành án dân sự đảm bảo độ chính xác, có sự thống nhất giữa hai ngành, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã có Kế hoạch số 41/KH-VKSTC-TKTP ngày 16/5/2012 về việc kiểm tra công tác thống kê kiểm sát thi hành án dân sự và kiểm sát giải quyết án dân sự. Sau đó, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã có Công văn số 1538/VKSNDTC-TKTP ngày 18/5/2012 gửi Bộ Tư pháp đề nghị phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra công tác thống kê thi hành án dân sự. Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp đã cử các đồng chí Nguyễn Kim Phương (Giám đốc Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê thi hành án dân sự), Vũ Quang Tuấn (Kỹ sư Công nghệ Thông tin), Trần Duy Long (Cán bộ Thống kê) tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành tại Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa và một số đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thuộc các tỉnh trên.

Thời gian kiểm tra: từ ngày 08/07/2012 đến hết ngày 18/07/2012.

Thời điểm lấy số liệu kiểm tra: từ ngày 01/10/2011 đến ngày 31/03/2012

Thành phần Đoàn kiểm tra bên phía Viện kiểm sát nhân dân Tối cao có các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng (Phó Cục trưởng Cục thống kê tội phạm), Phan Thị Sơn Hà (Trưởng phòng Thống kê nghiệp vụ - Cục Thống kê tội phạm), Vũ Hùng (Trưởng phòng tham mưu – tổng hợp, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự) cùng các chuyên viên giúp việc của Cục Thống kê tội phạm.

Ở mỗi địa phương, đơn vị được kiểm tra, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân báo cáo công tác thống kê và kiểm sát thi hành án dân sự, nghe ý kiến phát biểu, báo cáo bổ sung của đại diện cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp về những nội dung liên quan đến công tác thống kê thi hành án dân sự, Đoàn tiến hành kiểm tra, so sánh đối chiếu cụ thể số liệu thống kê theo các nội dung sau:

-          Kiểm tra, so sánh đối chiếu số liệu về việc thi hành án thuộc phạm vi kiểm sát thi hành án dân sự trong biểu mẫu thống kê mà các đơn vị Viện kiểm sát đã lập so với sổ thụ lý; So sánh số liệu về thi hành án dân sự do Viện kiểm sát tổng hợp với số liệu thống kê của cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp.

-          Trao đổi với lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác báo cáo, thống kê về sự phối hợp giữa bộ phận Thống kê tội phạm với phòng Kiểm sát thi hành án dân sự, giữa Viện kiểm sát với cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp trong việc thực hiện công tác thống kê kiểm sát thi hành án dân sự.

Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã có văn bản kết luận kiểm tra, với một số nội dung chính, như sau:

-          Về kết quả kiểm tra:

Nhìn chung, lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm đến công tác thống kê, phân công cán bộ, thường xuyên thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo thống kê, tổng hợp số liệu theo mẫu biểu thống kê của ngành. Cán bộ làm công tác báo cáo, thống kê đã mở sổ, ghi chép tương đối đầy đủ, rõ ràng làm căn cứ xây dựng báo cáo thống kê. Các cơ quan Thi hành án dân sự đã tuân thủ quy định về việc phối hợp với các cơ quan Kiểm sát trong việc gửi các Quyết định về thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy có một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, trong đó riêng về số liệu thống kê liên quan đến thi hành án dân sự cho thấy:

+ Số liệu trong sổ thụ lý và trong biểu mẫu thống kê của đơn vị Viện kiểm sát nhân dân đã có sự chênh lệch, cá biệt có đơn vị có sự chênh lệch lớn.

+ Số liệu thống kê của một số đơn vị Viện kiểm sát thấp hơn so với số liệu thống kê của cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp. Nhưng cũng có đơn vị số liệu báo cáo thống kê của Viện kiểm sát về số việc thụ lý mới lại cao hơn so với số liệu thống kê của cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp.

-          Về nguyên nhân:

+ Nguyên nhân khách quan: do chưa có văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền quy định về việc phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự và kiểm sát thi hành án dân sự, thống kê thi hành án dân sự; các chỉ tiêu thống kê, tiêu thức thống kê, thời điểm thống kê giữa hai cơ quan chưa thống nhất nên rất khó so sánh đối chiếu số liệu thống kê; ngoài ra còn do một số biểu mẫu thống kê kiểm sát thi hành án dân sự của ngành Kiểm sát hiện nay chưa phù hợp với Luật Thi hành án dân sự năm 2008 nên khó thực hiện.

+ Nguyên nhân chủ quan: Lãnh đạo của một số đơn vị Viện kiểm sát chưa thường xuyên quan tâm đến công tác thống kê, nên chưa có các biện pháp để chỉ đạo khắc phục thiếu sót; một số địa phương cán bộ làm công tác thống kê của các đơn vị Viện kiểm sát chưa thực hiện đúng hướng dẫn, phương pháp thống kê của ngành đã hướng dẫn (không thống kê từ sổ thụ lý mà lấy số liệu của cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp làm số liệu của Viện kiểm sát nhân dân); một số Cục, Chi cục Thi hành án dân sự cùng cấp chưa gửi đầy đủ, kịp thời các quyết định của cơ quan Thi hành án dân sự sang Viện kiểm sát cùng cấp đúng thời gian quy định (trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định); điều kiện, phương tiện làm việc còn thiếu và yếu (cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin), nhân lực làm công tác thống kê, công nghệ thông tin còn yếu, chưa ổn định (chưa đề xuất được các giải pháp thống kê).

-          Những kiến nghị, đề xuất:

+ Đại diện lãnh đạo các đơn vị Viện Kiểm sát và Cục, Chi cục Thi hành án dân sự cũng đã có những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác thống kê và việc thống nhất số liệu giữa hai ngành, cụ thể: đề nghị lãnh đạo hai ngành quan tâm hơn nữa việc kiểm tra, hướng dẫn địa phương về nghiệp vụ thống kê thi hành án và kiểm sát thống kê thi hành án. Đồng thời, đề nghị hai cơ quan Trung ương (Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Bộ Tư pháp) nghiên cứu đề xuất xây dựng các văn bản pháp luật (Thông tư liên tịch giữa hai ngành) quy định, hướng dẫn nhằm thống nhất số liệu thống kê (cả về nội dung, thời điểm, phương pháp thống kê).

+ Đoàn kiểm tra cũng đề xuất, kiến nghị lãnh đạo hai ngành (Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp cả cấp tỉnh và cấp huyện) cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác thống kê, tăng cường chỉ đạo công tác thống kê nói chung và thống kê thi hành án dân sự nói riêng (bố trí cán bộ hợp lý, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện...); hai ngành cũng cần thường xuyên chủ động phối hợp đối chiếu, kiểm tra số liệu thống kê để thống nhất số liệu từ cấp huyện đến cấp tỉnh. Trong khi chưa có văn bản của liên ngành Trung ương về việc hướng dẫn về sự phối hợp giữa hai ngành, đề nghị lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Cục Thi hành án dân sự chủ động phối hợp và xây dựng quy chế liên ngành về nội dung, cách thức phối hợp và chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, chi Cục Thi hành án dân sự cấp huyện đảm bảo số liệu thống kê kịp thời, chính xác.

-          Trên cơ sở nội dung Kết luận của Đoàn kiểm tra nêu trên, Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục nghiên cứu, trao đổi cùng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, sớm xây dựng văn bản về việc phối hợp giữa hai ngành trong công tác thống kê về Thi hành án dân sự./.

Trung tâm DL,TT&TK


Các tin khác