Ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

07/06/2012
Trong thời gian qua, các cơ quan nhà nước đã nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công việc bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, việc ứng dụng Công nghệ Thông tin trong trao đổi văn bản giữa các cơ quan Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Để khắc phục tình trạng này, nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển từ phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy tờ sang phương thức làm việc qua mạng với văn bản điện tử, ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Ban biên tập giới thiệu tới các bạn độc giả nội dung của Chỉ thị nêu trên nhằm triểu khai có hiệu quả việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của đơn vị mình.


Nội dung Chỉ thị số 15/CT-TTg: Chi thi 15_CT-TTg.doc