Sign In

Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế liên ngành số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 về phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

19/10/2015Thực hiện Kế hoạch tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 1503/QĐ-BTP ngày 14/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Công văn số 3074/TCTHADS-NV1 ngày 18/9/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc đôn đốc thực hiện kế hoạch sơ kết Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC; Chiều ngày 14/10/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nội dung phối hợp theo Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC và kết hợp đánh giá tình hình thực hiện Quy chế số 01/QCPH/CTHADS-CA-VKSND-TAND ngày 19/5/2014 của Cục Thi hành án dân sự, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; qua đó làm rõ các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc triển khai thực hiện Quy chế để đề ra các giải pháp khắc phục, đảm bảo thực hiện tốt hơn các Quy chế này trong thời gian tới; đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quang Thích - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ngành phối hợp cấp tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thành phố và lãnh đạo các ngành phối hợp cấp huyện.
 

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng để thực hiện tốt hơn công tác phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Quang Thích - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu công tác phối hợp trong thi hành án dân sự tại địa phương phải tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp, trong đó cơ quan Thi hành án dân sự phải chủ động và thường xuyên báo cáo những tồn tại, vướng mắc của công tác phối hợp trong thi hành án dân sự với cấp ủy, chính quyền địa phương để có chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng để cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân hiểu được vai trò, vị trí của công tác thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự, xác định công tác thi hành án dân sự không chỉ là nhiệm vụ riêng của cơ quan thi hành án dân sự mà là trách nhiệm chung của các ngành phối hợp và các cơ quan hữu quan, làm tốt công tác thi hành án dân sự là góp phần thể hiện tính nghiêm minh, tính công bằng của pháp luật. Vì vậy, để công tác phối hợp ngày càng hiệu quả, trong thời gian tới các cơ quan phối hợp cần tiếp tục thực hiện tốt Quy chế liên ngành đã ký kết, kịp thời rà soát sửa đổi, bổ sung những vấn đề còn bất cập; thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến công tác phối hợp trong thi hành án dân sự; đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, công chức trực tiếp thực thi công vụ và định kỳ tổ chức họp các ngành phối hợp để đánh giá công tác phối hợp, rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là phối hợp trong giải quyết các vụ việc cưỡng chế thi hành án, những vụ việc trọng điểm, phức tạp trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.
                                                                                                                                                           BBT

Các tin đã đưa ngày: