Sign In

Ban Chỉ đạo THADS thị xã Đông Triều tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng

20/09/2021

Ngày 4/8/2021, đồng chí Nguyễn Quang Đán - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo THADS thị xã chủ trì hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo THADS thị xã 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2021 của Ban chỉ đạo THADS thị xã và cho ý kiến chỉ đạo cưỡng chế thi hành đối với một số vụ việc. Cùng dự hội nghị có các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan.
Tại phiên họp, đồng chí Trần Thị Yến Ngọc -  Chi cục trưởng - Phó trưởng Ban chỉ đạo THADS thị xã báo cáo công tác thi hành án dân sự và hoạt động của Ban chỉ đạo THADS 06 tháng năm 2021, cụ thể: 
Tổng số giải quyết là 1.209 việc tương đương 118.219.572.000 đồng. Về việc, số thi hành xong là 696 việc, đạt tỷ lệ 67,57% (tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2020). Về tiền, số thi hành xong là 22.634.642.000 đồng, đạt tỷ lệ 46,54% (tăng 6,76% so với cùng kỳ năm 2020).
Công tác THADS còn gặp một số khó khăn như một số vụ việc có điều kiện thi hành án kéo dài nhiều năm nhưng chưa thi hành dứt điểm; Công tác tuyên truyền Luật Thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự...tới các tầng lớp nhân dân và các đối tượng phải thi hành án chưa được sâu rộng. Chi cục Thi hành án dân sự chưa được đầu tư nhà ở công vụ nên gặp rất nhiều khó khăn khi chuyển đổi vị trí công tác; cơ chế, chính sách, chế độ phụ cấp đối với cán bộ còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với khối lượng và tính chất công việc.
Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Quang Đán, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo THADS thị xã kết luận chỉ đạo một số nội dung như sau: Tăng cường công tác tuyên truyền các Luật, Nghị định, Thông tư liên quan đến công tác THADS đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để họ hiểu rõ và nắm được thông tin. Bên cạnh đó, để công tác THADS đạt hiệu quả cao thì việc tiên quyết là phải quan tâm công tác phối hợp giữa các ngành trong Ban chỉ đạo thi hành án, giữa các ngành chức năng, khối điều tra, các cơ quan chuyên môn, các xã, phường trên địa bàn.
Phải gắn trách nhiệm đến từng ngành, từng địa phương trong giải quyết THADS trên địa bàn để công tác THADS đạt hiệu quả cao, đồng chí nêu rõ, nếu ngành nào để xảy ra các vụ việc, báo cáo chậm, không phối hợp thì ngành đó phải chịu trách nhiệm trước UBND thị xã, trước Ban chỉ đạo. Liên quan đến công tác lập hồ sơ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cần xem xét, lập hồ sơ theo đúng quy trình để không bị sai lệch, tuyên truyền đến người chấp hành thi hành án là trên hết để họ có ý thức tự chấp hành, bước cuối cùng mới là cưỡng chế nhưng cũng phải đảm bảo theo quy định.
Đối với 2 vụ việc liên quan đến giao quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại phường Hoàng Quế và phường Đức Chính, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo THADS thị xã giao cơ quan THADS thị xã phối hợp Công an thị xã, Viện kiểm soát nhân dân thị xã, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền đến các gia đình; các đoàn thể - chính trị xã hội thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên của mình chấp thuận trong việc thi hành án; trường hợp các gia đình tiếp tục không phối hợp giải quyết, thì phải xây dựng kế hoạch chi tiết và có các giải pháp giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật, không để các vụ việc tiếp tục kéo dài.
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: