Sign In

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự Tỉnh Quảng Trị

21/11/2017

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự Tỉnh Quảng Trị
Ngày 16/11/2017, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Cục Thi hành án dân sự.


Đồng  chí Nguyễn Tài Ba - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã báo cáo với Đoàn giám sát kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017.  Theo đó, nhờ chủ động triển khai công tác rà soát, phân loại án đúng theo quy định, tích cực chỉ đạo xác minh điều kiện thi hành án, những vụ việc có điều kiện thi hành đã động viên thuyết phục tự nguyện thi hành, trường hợp chây ỳ không tự nguyện thi hành án thì cương quyết tổ chức cưỡng chế nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.

Kết quả thi hành án năm 2017, cơ quan Thi hành án tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành và vượt mức 03 chỉ tiêu trong 04 chỉ tiêu Bộ tư pháp giao. Trong đó:
- Về việc 3.403 việc, trong đó đã ủy thác 34 việc, còn lại tổng số việc phải thi hành là 3.369 việc. Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 2.620 việc, đạt tỷ lệ 90%, vượt 16% so với chỉ tiêu được giao; tổng số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau là 749 việc.
- Về tiền : Trong số tiền có điều kiện thi hành, đã thi hành được hơn 38 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 53%, so với chỉ tiêu được giao vượt 21%. 
- Về giảm tiền tồn đọng đạt: 40%
Công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo được chú trọng, trong năm đã tiếp nhận 30 đơn khiếu nại, trong đó không thuộc thẩm quyền giải quyết 10 đơn; thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan Thi hành án 20 đơn (Cục 8 đơn, Chi cục 12 đơn) và đã giải quyết 20 đơn.
Về tố cáo: Có 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng nhưng đơn không đủ điều kiện thụ lý.
Công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan, ban, ngành liên quan ngày càng được quan tâm phối hợp có hiệu quả nên tạo thuận lợi lớn cho công tác thi hành án dân sự . 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh cũng đề nghị Ban Pháp chế - HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự đối với cơ quan, tổ chức nhằm tăng cường vai trò trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức phối hợp cơ quan Thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả về thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Thi hành án trong năm 2017, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm tới. 
 Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan để thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng  quy định của pháp luật; không để phát sinh khiếu nại bức xúc, kéo dài.
Đoàn giám sát ghi nhận và tiếp thu những kiến nghị, đề xuất Cục Thi hành án dân sự tỉnh để trình lên các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trương Văn Đới

Các tin đã đưa ngày: