Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ I NĂM 2024

13/10/2023

Trong thời gian chờ chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2024; để kịp thời triển khai nhiệm vụ trong quý I năm công tác 2024, ngày 09/10/2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu quý I năm công tác 2024.
Hội nghị đã thống nhất đánh giá: Năm 2023, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, lượng việc tăng (35 %), nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, bên cạnh đó, biên chế tiếp tục bị cắt giảm, số lượng chấp hành viên ít nhưng đơn vị đã thu được kết quả tích cực. Tổ chức thi hành xong 484 việc/559 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 86,6 %, vượt 1,1 % so với chỉ tiêu của Cục giao (Cục giao 85,5%); thi hành xong 12.900.392.000 đồng/22.438.681.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 57,5 %, vượt 9 % so với chỉ tiêu của Cục giao (Cục giao 48,5 %). Các mặt công tác khác tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả, công tác tổ chức cán bộ được củng cố, kiện toàn; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định; quan hệ phối hợp trong thi hành án ngày càng được củng cố, tăng cường; công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công hệ thông tin được đẩy mạnh; dân chủ trong hoạt động được mở rộng; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, sai phạm trong thi hành án dân sự được thực hiện nghiêm túc.
Để đạt được kết quả nêu trên, trước hết là sự đoàn kết, phát huy dân chủ, bằng sự nỗ lực, trách nhiệm trong công việc của mỗi công chức, người lao động, song song, đơn vị có sự điều hành linh hoạt,náp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, bên cạnh đó, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị liên quan.
Trên cơ sở kết quả đạt được; dự báo tình hình địa bàn, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, Hội nghị thống nhất quán triệt phương châm “Tập trung cao độ, triển khai quyết liệt công tác tổ chức thi hành án dân sự ngay từ những ngày, tháng đầu năm công tác, không có tâm lý “xả hơi”, chủ quan”, lấy kết quả quý I/2024 làm động lực, cơ sở, tiền đề cho thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu sau:
Tổ chức rà soát án thi hành dở dang năm 2023 chuyển sang, song song với án mới thụ lý, lên phương án tổ chức thi hành có chất lượng, hiệu quả các vụ việc có điều kiện thi hành, trong đó chú trọng các vụ việc tồn đọng dài ngày, án có điều kiện thi hành trên 1 năm chưa thi hành xong; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế các vụ, việc đã họp bàn và đã ban hành quyết định cưỡng chế; xác minh làm rõ tài sản, điều kiện thi hành án, xây dựng dự thảo kế hoạch, họp bàn cưỡng chế đối với các vụ việc có giá trị thi hành án lớn và các vụ có tài sản nhưng để tồn đọng dài ngày; tiếp tục làm rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập qua tổ chức thi hành án trong các vụ việc để đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị xem xét lại bản án hoặc xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện sau khi UBND huyện có quyết định phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo UBND huyện; tiếp tục tham mưu tốt cho Ban Chỉ đạo trong ban hành quy chế làm việc, tổ chức các phiên họp chỉ đạo công tác thi hành án.
Xây dựng dự thảo kế hoạch công tác năm 2024 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; ban hành kế hoạch kiểm tra, kế hoạch phát động phong thi đua năm 2024 theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; xin ý kiến chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị  triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2024.
Quán triệt và tổ chức thực nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sai phạm trong thi hành án dân sự theo quy định, chỉ đạo của cấp trên và Thông báo số 76/TB-BTP ngày 05/10/2023 của Bộ Tư pháp thông báo kết luận của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chương trình hành động số 87-CTr/BCSĐ, ngày 28/6/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự giai đoạn 2023 - 2026.
Củng cố, tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong giải quyết công việc giữa các bộ phận trong đơn vị theo tinh thần “tôn trọng, cầu thị, chia sẻ, giúp đỡ”. Thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, bảo đảm giờ giấc làm việc, chất lượng sử dụng thời gian làm việc; đẩy mạnh xây dựng văn hóa công sở, cải tiến lề lối làm việc.
Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dựng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự, vận hành có hiệu quả Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự; Phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự; Phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; thực hiện nghiêm chế độ sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số.
 
Phan Nhật Việt – Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: