Sign In

Thông báo kết luận của đồng chí Cục trưởng Tại Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020

07/01/2020

Ngày 06 tháng 12 năm 2019, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2020. Thành phần dự Hội nghị gồm: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong Hệ thống THADS tỉnh Thái Bình. Tại Hội nghị, đồng chí Cục trưởng đã phát biểu, kết luận như sau:
Năm 2019, bên cạnh những thuận lợi, công tác THADS vẫn còn những không ít những khó khăn như: Số tiền thụ lý tăng cao so với năm trước (370 tỷ đồng); nhiều vụ việc TDNH, án trọng điểm, phức tạp còn tồn lại (vụ ông Đinh Hồng Quân và Ngân hàng TMCP Ngoại thương, ông Đinh Hồng Quân và Ngân hàng Phát triển Việt Nam, ông Đinh Hồng Quân và Ngân hàng TMCP Công thương, vụ Công ty cổ phần Thép Thái Bình; vụ Doanh nghiệp Thiết bị dạy học Trần Tuấn - ông Võ Thiệu Huy; vụ Tàu Thái Sơn (Cục tỉnh); vụ Xí nghiệp Cơ khí Phương Đông, vụ Công ty TNHH Trần Việt (thành phố); vụ Nhẹn Tạo (Thái Thụy); vụ Công ty TNHH Yến Thịnh (Hưng Hà); vụ Tâm Phúc Lợi (Vũ Thư), Tiền Hải khoảng 30 vụ án tín dụng ngân hàng…; Biên chế tiếp tục giảm so với năm 2018 (giảm từ 99 biên chế năm 2018 còn 95 biên chế năm 2019); kinh phí ngày càng hạn hẹp; quy định của pháp luật trong THADS vẫn còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho công tác THADS.
Tuy nhiên, với sự quyết tâm của cán bộ, công chức và người lao động của cả Hệ thống nên kết quả các mặt công tác THADS năm 2019 đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao (thi hành xong 5000/8000 việc, đạt 84% trên số việc có điều kiện; thu 150 tỷ đồng, đạt 42% trên số tiền có điều kiện - vượt 11% về việc và 8,5% về tiền so với chỉ tiêu được Tổng cục giao ). Hệ thống THADS đã giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp, có giá trị phải thi hành lớn như: vụ ông Đinh Hồng Quân và Ngân hàng TMCP Ngoại thương, ông Đinh Hồng Quân và Ngân hàng Phát triển Việt Nam, ông Đinh Hồng Quân và Ngân hàng TMCP Công thương, vụ Công ty cổ phần Thép Thái Bình; Doanh nghiệp Thiết bị dạy học Trần Tuấn - ông Võ Thiệu Huy; vụ Tàu Thái Sơn (Cục tỉnh); vụ Xí nghiệp Cơ khí Phương Đông, vụ Công ty TNHH Trần Việt (thành phố); vụ Nhẹn Tạo (Thái Thụy); vụ Tâm Phúc Lợi (Vũ Thư); vụ Tuyết Bằng (Tiền Hải)…
Thay mặt Lãnh đạo Cục, đồng chí Cục trưởng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích của các tập thể, cá nhân trong Hệ thống THADS của tỉnh đã đạt được trong năm qua.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác THADS còn những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục như:
- Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp trong công tác THADS, hành chính ở một số đơn vị còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án.
- Công tác kiểm tra, nhất là công tác tự kiểm tra chưa thực sự hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ (Cục đã có chỉ đạo, qua công tác kiểm sát, kiểm tra của Cục những năm trước đã chỉ ra tồn tại, hạn chế, vi phạm nhưng khi Cục kiểm tra, Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát vẫn còn nhiều lỗi vi phạm, thậm chí lặp lại những tồn tại, vi phạm ngay ở các hồ sơ, vụ việc trước đó đã được chỉ ra; vẫn còn tình trạng vi phạm về công tác quản lý, sử dụng tiền, tài sản, tang tài vật trong thi hành án).
- Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo một số đơn vị còn chưa khoa học, chưa sâu sát, thiếu quyết liệt - biểu hiện trong lãnh đạo, quản lý còn lỏng lẻo, thiếu kiểm tra, giám sát, phó mặc cho cấp dưới; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số đơn vị, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc.
- Việc thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số đơn vị còn chưa được chú trọng.
- Việc thực hiện trình tự thủ tục vẫn còn nhiều hạn chế, vi phạm như vi phạm trong việc xác minh, thông báo, kê biên, bán đấu giá... .
- Việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin chưa được quan tâm đúng mức, chưa thực sự hiệu quả.
Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Cục trưởng yêu cầu các Cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh cần tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác THADS, thi hành án hành chính (THAHC) và các ý kiến kết luận, chỉ đâọ của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đối với công tác THADS, THAHC;
- Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, kịp thời chỉ đạo công tác THADS, THAHC; phối hợp có hiệu quả với các ngành, các cấp trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh;
- Chủ động làm tốt công tác cán bộ, đảm bảo phát huy nguồn lực công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;
- Tích cực đổi mới trong quản lý, chỉ đạo, điều hành (theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ);
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với thực hiện văn hóa công sở;
- Chỉ đạo thực hiện việc xác minh, phân loại án chính xác. Tập trung giải quyết những án trọng điểm, khiếu nại, tố cáo, phức tạp, kéo dài, án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng ngân hàng có điều kiện, đặc biệt là những vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng có tài sản bảo đảm;
- Thực hiện chặt chẽ, đúng quy định về trình tự, thủ tục trong tổ chức thi hành án, quản lý tài chính - kế toán; Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của Tổng cục THADS, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tích cực bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ;
- Tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác THADS;
Trên đây là kết luận của đồng chí Cục trưởng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2020. Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: