Sign In

Chi cục THADS huyện Thiệu Hóa tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản thành công

29/10/2021

Chi cục THADS huyện Thiệu Hóa tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản thành công
Ngày 22/10/2021 Chi cục THADS huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Thiệu Trung, phòng kinh tế hạ tầng, phòng TN&MT Phòng Tài chính, Công an huyện và sự tham gia giám sát của VKSND huyện đã tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản của người phải thi hành án để xử lý theo quy định của Pháp luật
Căn cứ bản án số 01/2020/DSST ngày 26/3/2020 và Quyết định sửa chữa bố sung Bản án số 01/QĐ- SCBSBA ngày 16/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Thiệu Hóa; Quyết định THA số 400/QĐ-CCTHADS ngày 25/5/2020 và Quyết định THA số 06/QĐ- CCTHADS ngày 05/10/2020;  Quyết định cưỡng chế thi hành án số 08/QĐ- CCTHADS ngày 15/6/2021 của Chi cục THADS huyện Thiệu Hóa. Người phải thi hành án là ông Lê Xuân Hải, bà Nguyễn Thị Hảo phải thi hành án các khoản: Án phí DSST: 16.396.000đồng;  Trả nợ cho QTDND xã Thiệu Trung số tiền: 325.929.000đồng  + Lãi chậm THA.
Trước khi tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản. Chấp hành viên đã tiếp tục vận động, thuyết phục ông Hải, bà Hảo tự nguyện thi hành án để tránh thiệt hại do phải chịu các chi phí cưỡng chế phát sinh, nhưng không có kết quả. Chấp hành viên tóm tắt ngắn gọn nội dung vụ viêc và công bố quyết định cưỡng chế, các quy định của pháp luật có liên quan. Yêu cầu các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ.
Các thành phần tham gia cưỡng chế tiến hành căng dây đo đạc đất, xác định vị trí gianh giới của diện tích đất bị kê biên. Sau khi kê biên tài sản, Chấp hành viên đã thông báo cho người phải thi hành án, người được thi hành án biết quyền và nghĩa vụ liên quan.  Tài sản kê biên được giao cho người phải thi hành án tiếp tục quản lý, sử dụng và bảo quản cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án hoặc có Quyết định giải tỏa kê biên của Chi cục THA.
Buổi kê biên, xử lý tài sản thi hành án đã tiến hành thành công, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định, là cơ sở pháp lý để thực hiện các bước tiếp theo, thi hành dứt điểm vụ việc, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần vào việc hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.
Tin bài: Bùi Thị Luận, Chi cục THADS huyện Thiệu Hóa

Các tin đã đưa ngày: