Sign In

Xác định/xác định lại giá trị quyền sử dụng đất của các đơn vị THADS trong tỉnh Thanh Hóa

21/10/2020

Xác định/xác định lại giá trị quyền sử dụng đất của các đơn vị THADS trong tỉnh Thanh Hóa
Giá trị quyền sử dụng đất tính thành tiền là giá trị tài sản cố định được tính trong giá trị tài sản của cơ quan, đơn vị. Giá trị quyền sử dụng đất được hạch toán vào giá trị tài sản và theo dõi trên sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật.
Năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 do UBND cấp tỉnh ban hành. Theo quy định tại Điều 103 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công, theo đó các đơn vị được giao quản lý, sử dụng đất có trách nhiệm xác định lại giá trị quyền sử dụng đất để hạch toán vào giá trị tài sản của đơn vị.
Thực hiện quy định trên và yêu cầu của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Cục THADS tỉnh Thanh Hóa đã triển khai, hướng dẫn cho các đơn vị xác định/xác định lại giá trị quyền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 27/28 đơn vị Thi hành án dân sự được giao đất xây dựng trụ sở làm việc, 01 đơn vị (Chi cục THADS huyện Nông Cống) chưa có đất xây dựng trụ sở (trụ sở Chi cục THADS Nông Cống được xây dựng trên đất Ủy ban nhân dân huyện). Trong đó, có 02 đơn vị là Chi cục THADS huyện Như Xuân, Chi cục THADS huyện Cẩm Thủy được cấp đất, xây dựng trụ sở làm việc mới đưa vào sử dụng năm 2020 nên cần phải xác định giá trị quyền sử dụng đất; các đơn vị còn lại xác định lại giá trị quyền sử dụng đất của cơ quan, đơn vị mình đang sử dụng.
Về cơ bản, các cơ quan THADS tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc xác định/xác định lại giá trị quyền sử dụng đất, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa đang tổng hợp kết quả báo cáo Tổng cục theo quy định./
Tin bài: Dương Thị Tâm, Phòng Tài chính Kế toán

Các tin đã đưa ngày: