Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Thị Hiền Em; vụ Lê Thị Lệ Hoa (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (30/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Thị Hiền Em; vụ Lê Thị Lệ Hoa (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 770/TB-CCTHADS , 771/TB-CCTHADS ngày 29/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ HồHoàngThái- ĐỗThị NgọcBích;vụ ĐoànCôngTrường;vụHồThịÉn;vụNguyễnThị Kim Loan (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (30/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Hồ Hoàng Thái- Đỗ Thị Ngọc Bích; vụ Đoàn Công Trường; vụ Hồ Thị Én; vụ Nguyễn Thị Kim Loan (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 772/TB-CCTHADS , 773/TB-CCTHADS, 774/TB-CCTHADS, 775/ TB-CCTHADS ngày 29/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Hùng- Nguyễn Thị Luyến (CHV Đặng Văn Lợi) (30/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Trần Văn Hùng- Nguyễn Thị Luyến (CHV Đặng Văn Lợi). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 295/TB-CCTHADS ngày 29/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Văn Lưỡi- Nguyễn Thị Câm Vân (CHV Lê Minh Hải (29/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Văn Lưỡi- Nguyễn Thị Câm Vân (CHV Lê Minh Hải). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 208//TB-CCTHADS ngày 25/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Ngô Văn Song- Lê Hà Phương (CHV Trương Phi Hùng) (28/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Ngô Văn Song- Lê Hà Phương (CHV Trương Phi Hùng). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 651/TB-THADS ngày 25/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH Đại Thành Khánh Vân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (28/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH Đại Thành Khánh Vân (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 764/TB-CCTHADS ngày 28/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (CHV Mai Minh Khương) (28/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (CHV Mai Minh Khương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 26/TB-CCTHADS ngày 28/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Thu; vụ Nguyễn Văn Lành-Đặng Thị Ngọc Hưởng (CHV Đặng Văn Lợi) (25/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 1) để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Thu; vụ Nguyễn Văn Lành-Đặng  Thị Ngọc Hưởng (CHV Đặng Văn Lợi). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 286/TB-CCTHADS, 287/TB-CCTHADS ngày 22/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Thanh Khải (CHV Đặng Văn Lợi) (25/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Huỳnh Thanh Khải (CHV Đặng Văn Lợi). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 289/TB-CCTHADS ngày 23/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Hiếu (CHV Võ Anh Phương) (25/08/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Văn Hiếu (CHV Võ Anh Phương). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 762/TB-CCTHADS ngày 25/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: