Sign In

Chi bộ Chi cục THADS huyện Hàm Yên tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

11/06/2021

Chi bộ Chi cục THADS huyện Hàm Yên tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 19/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên và Kế hoạch số 09-KH/CB ngày 24/5/2021 của Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong hai ngày 08+09/6/2021, Cấp ủy Chi bộ Chi cục THADS đã phối hợp với Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể đảng viên, công chức, người lao động trong Chi bộ, cơ quan Chi cục THADS
Đồng chí Trương Thành Thủy - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng chủ trì Hội nghị và quán triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Hội nghị cũng đã được nghe toàn bộ nội dung bài giảng của các báo cáo viên Trung ương tại Hội nghị trực truyến toàn quốc ngày 27-28/3/2021.
 

 
          Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết nhằm tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, ý thức học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên để chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; gắn với học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết quả thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết là cơ sở quan trọng để đánh giá hàng năm và cả nhiệm kỳ đối với tập thể cấp ủy, cơ quan, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan và cá nhân các đồng chí cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
         Kết thúc Hội nghị đồng chí Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng đã yêu cầu toàn thể cán bộ đảng viên căn cứ những nội cung cơ bản của Nghị quyết Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục THADS huyện Hàm Yên lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) để cập nhật, rà soát, sửa đổi, bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đảm bảo đầy đủ, phù hợp, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như điều kiện thực tế của Chi bộ, cơ quan và cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện theo phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100” nhằm góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm và cả nhiệm kỳ, đồng thời tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động./.
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: