Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang giao thành công tài sản cho người mua trúng đấu giá

11/03/2022

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang giao thành công tài sản cho người mua trúng đấu giá
Theo Bản án số 64/2020/DSST ngày 28/8/2020; Bản số 57/2021/DSST ngày 22/4/2021 của TAND thành phố Tuyên Quang và Quyết định thi hành án số 328/QĐ-CCTHADS ngày 04/01/2021; Quyết định số 746/QĐ-CCTHADS ngày 04/6/2021 của Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang thì ông Vũ Đức Toàn và bà Trần Thị Thắm, địa chỉ: Tổ 01, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang phải có nghĩa vụ nộp tiền án phí có giá ngạch của vụ án là 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng); Thanh toán trả nợ công dân số tiền 450.000.000đ (Bốn trăm năm mươi triệu đồng) và lãi suất theo quy định. Hết thời gian tự nguyện thi hành án, ông Toàn bà Thắm không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thi hành án.
Căn cứ quy định của pháp luật, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang đã tiến hành kê biên, thẩm định giá và bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất số 147, tờ bản đồ số 24, diện tích 71,4m2, địa chỉ thửa đất: Tổ 02 (nay là tổ 01), phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang đứng tên người sử dụng đất là ông Vũ Đức Toàn và bà Trần Thị Thắm. Tài sản đã được bán đấu giá thành cho người mua trúng đấu giá là ông Hoàng Ngọc Tân, địa chỉ: Tổ 06, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang với số tiền là 1.150.952.000đ (Một tỷ một trăm năm mươi triệu chín trăm năm mươi hai nghìn đồng)
 
Ngày 09/3/2022, Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đại diện các cơ quan, ban ngành liên quan và UBND phường Minh Xuân tiến hành giao tài sản bán đấu giá thành cho người mua trúng đấu giá. Các thủ tục giao tài sản cho người trúng đấu giá được tiến hành theo đúng quy định pháp luật, việc giao tài sản đã diễn ra nhanh chóng, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, an ninh, trật tự an toàn trên địa bàn. Đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với việc giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân địa phương./.
 

 
                                                                            Hồ Kim Anh
                                                             Chi cục THADS TP Tuyên Quang

 

Các tin đã đưa ngày: