Sign In

Triển khai phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường PBGDPL dịp tết Tân Sửu 2021

02/02/2021

Triển khai phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường PBGDPL dịp tết Tân Sửu 2021
Triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 10 thông qua và các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cần tập trung triển khai trong dịp cao điểm đón Tết cổ truyền của đất nước, để tiếp tục giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL, Ngày 01/02/2021 Cục Thi hành án dân sự tỉnh ban hành Văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể như sau:
       1. Tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được nêu trong Công văn số 361/TCTHADS-VP ngày 26/01/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự và Công văn số 151/HĐPH ngày 19/01/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tại đơn vị mình.
          2. Tăng cường tổ chức phổ biến đối với 07 luật (Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Cư trú; Luật Biên phòng Việt Nam) và 13 Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục).
          3. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021: Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, của ngành và địa phương về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Cán bộ, công chức khi thực thi công vụ cần chú trọng phổ biến, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới. Đồng thời tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan, hủ tục, đánh bạc…); trật tự, an toàn giao thông, hành vi sử dụng rượu bia tham gia giao thông; phòng cháy, chữa cháy..; ngoài ra tiếp tục tăng cường phổ biến, thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.
          4. Trước bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đề nghị lãnh đạo các đơn vị quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động của đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, đẩy mạnh phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, nhất là các quy định về hậu quả pháp lý và trách nhiệm xã hội trong trường hợp làm lây lan dịch bệnh do vi phạm quy định; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và của cấp uỷ, chính quyền địa phương.
          5. Trên cơ sở các nhiệm vụ nêu trên, Cục trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn, chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về các nội dung có liên quan bằng hình thức linh hoạt, phù hợp (thông qua các cuộc họp, treo băng zôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích tại trụ sở; tuyên truyền trên các trang mạng xã hội…).  Đồng thời viết tin, bài hoặc sưu tầm tin, bài có liên quan đến hoạt động của đơn vị trong việc tuyên truyền các luật, nghị quyết được Quốc hội kỳ họp thứ 10 thông qua - mỗi đơn vị ít nhất viết một tin, bài gửi về Cục để đăng tải trên Trang thông tin điện tử làm công tác tuyên truyền (bài viết gửi về Cục Thi hành án dân sự qua đầu mối tiếp nhận Văn phòng Cục để tổng hợp trước ngày 30/6/2021).
 

Các tin đã đưa ngày: