Sign In

Triên khai thực hiện Công văn số 2903/UBND-KGVX ngày 14/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ

17/08/2021

Triên khai thực hiện Công văn số 2903/UBND-KGVX ngày 14/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ
Thực hiện Công văn số 2903/UBND-KGVX ngày 14/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ, Ngày 17/8/2021 Cục Thi hành án dân sự ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố triển khai một số nhiệm vụ sau:
        1. Quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV; Công văn số 2903/UBND-KGVX ngày 14/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ.
(Các văn bản đã được đăng trên trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tại mục “Thông báo”).
 
          2. Lãnh đạo các đơn vị theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quy định tại Công văn số 2903/UBND-KGVX ngày 14/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch; chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

          3. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự. Triển khai thực hiện các ứng dụng dùng chung đã được các cơ quan có thẩm quyền công bố, tiếp tục triển khai ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19; 100% công chức, người lao động trong cơ quan phải cài đặt, sử dụng ứng dụng khai báo y tế điện tử trên máy điện thoại thông minh (như ứng dụng Bluzone, QR-Code...) và sổ sức khỏe điện tử để cập nhật thông tin trong việc truy vết.
 
Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: