Sign In

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16/05/2019

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy và của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ngày 16 tháng 5 năm 2019, Chi bộ Cục thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ, các đồng chí Chi ủy viên, cùng toàn thể đảng viên và quần chúng của cơ quan.
            Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ đã phổ biến, quán triệt các văn bản: (1) Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; (2) Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; (3) Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; (4) Nghị quyết số 10- NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (5) Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (6) Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; (7) Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; (8) Nghị quyết 19/NQ/TW ngày 25/10/2017 về "Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập"; (9) Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; (10) Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về "Công tác dân số trong tình hình mới"; (11) Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; (12) Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; (13) Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; (14) Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (15) Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng); Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kế hoạch số 274-KH/TU ngày 12/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc tiếp tục nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 365-KL/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang kết luận Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
 
Quang cảnh hội nghị
       
         Đồng thời, Hội nghị cũng được nghe đồng chí Trần Kim Sơn - Báo cáo viên pháp luật triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua, trong đó trọng tâm là Luật phòng, chống tham nhũng.
 
       
             Cũng tại Hội nghị, Chi bộ đã trao tặng Giấy khen cho 01 tổ chức, 01 cá nhân và biểu dương 03 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
 
 

 


   
            Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ yêu cầu lãnh đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động/kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các đồng chí đảng viên tiêp tục tự nghiên cứu các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và viết thu hoạch đảm bảo chất lượng, nộp Chi bộ đúng thời hạn quy định; định kỳ hằng tháng Chi bộ sẽ duy trì việc quán triệt sâu các nghị quyết, kiểm tra vấn đấp đảng viên về nội dung các nghị quyết; đồng thời tiếp tục tổ chức tốt phong trào thi đua "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong Chi bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể, phấn đấu có nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Nguyễn Hoàng Minh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: