Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đảng

06/01/2020

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đảng
Trong những năm qua, nhất là trong năm 2019, cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã có các giải pháp giải hữu hiệu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác cán bộ, đảng viên. Do vậy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ tiếp tục được nâng lên, đã góp phần lãnh đạo cơ quan hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn được giao
             Cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Cục đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, Bộ, Ngành và của tỉnh có liên quan đến công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác cán bộ, đảng viên, nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Kết luận số 37- KL/TW ngày 02/02/2009 Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
             Chi bộ đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của Chi bộ và Ban Chấp hành Chi bộ (nhiệm kỳ 2015-2020); thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên; đề ra nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ, cấp ủy Chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, coi đó là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về vị trí nền tảng, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng.
 

Buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Cục thi hành án dân sự
 
             Trong công tác xây dựng tổ chức đảng, cấp ủy Chi bộ đã đặc biệt quan tâm tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vì cấp ủy và từng đảng viên trong Chi bộ đều nhận thức rõ sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của Đảng và là chế độ được quy định rõ trong Điều lệ Đảng, cũng như trong Quy chế hoạt động của Chi bộ; là một trong những hoạt động lãnh đạo chủ yếu của Chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng.
                Chính vì vậy, trong năm 2019, cấp ủy Chi bộ đã tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định số 19-QĐi/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy Tuyên Quang quy định về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy Chi bộ đã có nhiều đổi mới trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, như việc duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt động định kỳ hàng tháng; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch về sinh hoạt chuyên đề (mối quý 1 lần). Qua tự đánh giá, các kỳ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đều đảm bảo về chất lượng nội dung cuộc họp, số lượng đảng viên tham gia và thời gian tổ chức triển khai cuộc họp; đồng thời trong các kỳ sinh hoạt đều thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của Chi bộ và cam kết của cá nhân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm việc tự chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định (kết quả 12/12 kỳ sinh hoạt của Chi bộ đều đạt xuất sắc).
              Bên cạnh đó, Chi bộ cũng đã kịp thời quán triệt, triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ.
             

Các đảng viên trong chi bộ biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.
 
              Đối với công tác cán bộ và đảng viên, cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo cơ quan đã triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, của địa phương và của ngành về công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm túc biên chế được giao, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định trong việc đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, cử đi đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động. Nhìn chung công tác cán bộ thực hiện công khai, dân chủ bố trí cán bộ đúng năng lực, chuyên môn được đào tạo là một trong những yếu tố góp phần xây dựng cơ quan Thi hành án dân sự nội bộ đoàn kết, đội ngũ công chức thi hành án dân sự yêu nghề, tận tâm trách nhiệm với công việc. Các chức danh công chức đã được kiện toàn, đảm bảo trình độ theo quy định của ngạch bậc và kịp thời đào tạo về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá, phân loại công chức, người lao động năm 2019 tại Cục: 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 08/31 người (25,8%) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
              Chi bộ đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; tổ chức kết nạp 02 đảng viên và phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ đảng viên dự bị (từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ đã kết nạp được 05 đảng viên mới, vượt 67% so chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020). Thường xuyên giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cụ thể và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành các nhiệm vụ được giao, duy trì mối liên hệ tốt với chi ủy nơi đảng viên cư trú. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với đảng viên có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
               Chi bộ cũng đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Kết quả năm 2019, có 05/27 đảng viên (18,5%) được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Chi bộ tặng Giấy khen; 22/27 đảng viên (81,5%) được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập thể Chi ủy và Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 

Đ/c Nguyễn Văn Quế, Phó bí thư chi bộ trao Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua năm 2019
 
            Từ kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2019, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn (thi hành xong đạt tỷ lệ 88% về việc, 44,5% về tiền trên số có điều kiện thi hành, vượt 13% về việc, 10% về tiền so với chỉ tiêu được Tổng cục giao); Cục được xếp hạng A - xuất sắc, được Tổng cục tặng Giấy khen. Chính vì vậy năm 2019, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen về công tác xây dựng tổ chức Đảng, đây chính là phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực tập thể đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ, là động lực để Chi bộ tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao nhất trong những năm tiếp theo./.
 
Nguyễn Tuyên - Chi bộ Cục thi hành án dân sự

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: