Sign In

An Nhơn: Chi bộ Chi cục THADS đăng ký xây dựng “Chi bộ bốn tốt”

17/07/2023

         Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU ngày 14/4/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã An Nhơn đăng ký xây dựng “Chi bộ bốn tốt” năm 2023.
 

            Theo đó, Cấp ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình theo 4 tiêu chí: “Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt; Cán bộ, đảng viên tốt” nhằm  tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở cơ sở trong sạch vững mạnh, tăng cường sự đoàn kết nội bộ. Việc xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”  Chi cục Thi hành án dân sự thị xã An Nhơn, chính là làm cơ sở cho Cấp ủy thực hiện, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo trước khi triển khai nhân rộng mô hình, góp phần tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm, tạo niềm tin của Nhân dân ./.
                                                                                       Hoàng Anh
                                                               Chi bộ Chi cục THADS Thị xã An Nhơn

Các tin đã đưa ngày: