Sign In

Chi bộ Cục THADS tỉnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

24/08/2022

        Thực hiện Hướng dẫn Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 52-KH/CB, ngày 22/8/2022 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

         Ngày 23 tháng 8 năm 2022, Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho đảng viên, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

         Với nhiều nội dung hết sức quan trọng, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm sớm cụ thể hóa thành các chương trình hành động, nghị quyết của chi bộ để tổ chức thực hiện trong thời gian đến. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, đảng viên, công chức, người lao động của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tin tưởng rằng Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự; xây dựng chi bộ, cơ quan luôn trong sạch vững mạnh trong thời gian tới.
                                                                Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: