Sign In

CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XII)

29/01/2019

CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XII)
Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ĐUK ngày 27/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 267- KH/CB ngày 08/01/2019 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quy định, Kết luận tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng.
        Ngày 24 tháng 01 năm 2019, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương 8 (khóa XII) cho các đồng chí đảng viên, quần chúng của Chi bộ.
        Báo cáo viên đồng chí Bùi Thị Hồng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Gia Lai. Trong khoảng thời gian 01 buổi sáng, đảng viên và quần chúng đã được nghe quán triệt các Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
              Trên cơ sở, Kết luận số 37-KL/TW, Quy định số 08-QĐi/TW, Nghị quyết số 36-NQ/TW của Trung ương, đảng viên và quần chúng đã nghiêm túc học tập, tự giác nghiên cứu nhằm vận dụng tích cực để triển khai, thực hiện trong công tác tham mưu theo nhiệm vụ được phân công, phụ trách, đồng thời tự đánh giá, nhận thức của bản thân trong  Bài thu hoạch gửi về Chi bộ theo dõi./.


Theo Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gi Lai

Các tin đã đưa ngày: