Sign In

Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay

09/04/2020

Để khẩn trương triển khai thực hiện Công văn số 3192-CV/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy Gia Lai và Công điện số 1044/CĐ-TCTHADS ngày 31/3/2020 của Tổng Cục Thi hành án dân sự về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
ngay lập tức, chiều ngày 31/3/2020 Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 397/CTHADS-VP chỉ đạo Trưởng phòng Chuyên môn và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn quán triệt và thực hiện nghiêm nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Tổng cục theo nội dung Công văn và Công điện nêu trên: Đối với Lãnh đạo Cục, tiến hành việc trực luân phiên để chỉ đạo xử lý công việc thường xuyên, liên tục; giao Trưởng phòng chuyên môn phân công công chức giải quyết công việc hàng ngày tại cơ quan; yêu cầu tất cả công chức, người lao động của Hệ thống trên địa bàn tỉnh chủ động sử dụng công nghệ thông tin của cơ quan cũng như của cá nhân để kết nối, xử lý giải quyết công việc, nhiệm vụ được giao; hạn chế rời khỏi nhà, nơi cư trú khi không cần thiết.
Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã triển khai ngay các biện pháp xử lý công việc theo yêu cầu công tác: Ngay trong ngày 31/3/2020 Phòng đã lập Bảng phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo và công chức của Phòng. Theo đó, hằng ngày đều bố trí luân phiên một công chức, lãnh đạo Phòng trực để xử lý văn bản, nội dung công tác phát sinh. Đồng thời, để  kết nối thông tin, thường xuyên liên lạc giữa các công chức của Phòng, tạo thuận lợi trong việc xử lý, giải quyết công việc phát sinh, dựa vào những tiện tích hiện có về công nghệ thông tin, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã thành lập Nhóm nội bộ trong ứng ụng Zalo (áp dụng trên Smartphone cá nhân) với tên nhóm: “Phòng Kiểm tra” có tất cả năm thành viên (là lãnh đạo và công chức của Phòng) và ứng dụng này đã phát huy rất hiệu qủa trong việc cập nhật, xử lý thông tin nội bộ Phòng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tận dụng triệt để tính năng, tiện ích của Hộp thư điện tử trong Hệ thống Thi hành án dân sự để xử lý nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ và đảm bảo hiệu quả công việc của Phòng trong hoạt động tham mưu về công tác kiểm tra cũng như việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số hoạt động, công tác khác tại Cục.
Từ ngày 31/3/2020 đến ngày 06/4/2020 Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã giải quyết được một khối lượng công việc rất lớn thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin (xử lý nội dung, báo cáo số liệu, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra từ năm 2017; phối hợp báo cáo công tác bồi thường nhà nước, đảm bảo tài chính và theo dõi án hành chính; xử lý và ban hành Kết luận Phúc tra thi hành án dân sự; tổng hợp báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng; phân công giải quyết đơn thư phát sinh;…), góp phần tham mưu, giúp Lãnh đạo Cục thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong Hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh. Từ đó, thực hiện triệt để, đúng nội dung yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, của Tổng cục Thi hành án dân sự cũng như của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện nay.      


Theo Nguyễn Hữu Đức - Phòng Kiểm tra GQKNTC

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: