Sign In

NHỮNG TỒN TẠI TRONG VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN KIỂM TRA CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2019 (19/11/2019)

      Kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện (Chi cục) trên địa bàn tỉnh Gia Lai là hoạt động quản lý thường xuyên của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai (Cục THADS tỉnh). Thông qua hoạt động kiểm tra, Cục THADS tỉnh nhằm phát hiện kịp thời những vi phạm, tồn tại trong hoạt động, công tác thi hành án dân sự của các Chi cục, từ đó giúp các Chi cục thực hiện việc khắc phục, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những sai sót, hạn chế để nâng cao kết quả thi hành án, góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành trong hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, sau khi có Kết luận kiểm tra, các Chi cục được kiểm tra đã thực hiện nghiêm nội dung Kết luận; tiến hành khắc phục những vi phạm, hạn chế; tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với công chức có sai phạm và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện Kết luận kiểm tra.

CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ CÁC GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ. (08/10/2019)

      Tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là một nhiệm vụ trong tất cả các nhiệm vụ trọng yếu khác của cơ quan thi hành án dân sự, đòi hỏi công chức được phân công nhiệm vụ cần phát huy tinh thần trách nhiệm, kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục. Tại Hệ thống THADS tỉnh Gia Lai, tập thể Lãnh đạo Cục rất coi trọng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm 2019, công tác này đã được tổ chức thực hiện một cách nề nếp, hiệu quả.

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN: Việc xử lý tiền tạm giữ theo quyết định của Tòa án sao cho phù hợp? (25/07/2019)

      Căn cứ Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2018/HSST ngày 28/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện A, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện A (Chi cục) đã ban hành Quyết định thi hành án số 235/QĐ-CCTHADS ngày 08/01/2019 buộc ông Huỳnh Trung D phải các thi hành khoản: Án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng và phạt sung công 5000.000 đồng. Bên cạnh đó, ông D được hoàn trả số tiền 4.550.000đ (do Chi cục tạm giữ tại Kho bạc) nhưng cần tạm giữ để đảm bảo việc thi hành hình phạt bổ sung theo Quyết định thi hành án số 236/QĐ-CCTHA số 08/01/2019 . Chấp hành viên (CHV) được phân công tổ chức thi hành đã tiến hành các trình tự thủ tục THA (THA) để giải quyết vụ việc theo qui định.

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ: HOÃN, ĐÌNH CHỈ HAY TIẾN HÀNH XỬ LÝ TÀI SẢN (24/06/2019)

       Căn cứ Bản án số 21/2014/DSST ngày 16/5/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Pleiku và xét đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku đã ban hành Quyết định thi hành án số 06/QĐ-CCTHA ngày 01/10/2014 buộc bà Lê Thị M, địa chỉ: Tổ 5, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai phải thi hành khoản trả nợ 1.136.850.000 đồng và lãi chậm thi hành án cho người được thi hành án là bà Đào Thị V, trú tại: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.  

CÔNG TÁC KIỂM TRA THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (09/05/2019)

      Kiểm tra Thi hành án dân sự là một trong những công cụ quản lý nhà nước trong hoạt động Thi hành án dân sự. 

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ SỐ 18/2018/TT-BTP (01/03/2019)

      Ngày 28/12/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BTP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức THADS. Một số nội dung cơ bản được sửa đổi, bổ sung là:

MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH DÂN SỰ NĂM 2018 (09/11/2018)

      Ngay từ đầu năm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện đã chủ động xây dựng xây dựng kế hoạch công tác của ngành, của đơn vị, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, người lao động, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các đơn vị đã tích cực tập trung vào công tác tổ chức thi hành án, xác minh, phân loại án đúng quy định, những vụ việc có điều kiện cơ bản đã được quan tâm giải quyết.

MỘT SỐ SAI PHẠM QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA NĂM 2018 (22/10/2018)

        Để làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát các hoạt động thi hành án dân sự (THADS) của các đơn vị Chi cục THADS tỉnh Gia Lai, đã tham mưu cho Cục trưởng ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh và thành lập Đoàn, tổ chức kiểm tra toàn diện trên các lĩnh vực công tác THADS, Văn phòng, Nghiệp vụ kế toán thi hành án, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS đối với 12 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện (Ayun Pa, Đak Đoa, Kông Chro, Krông Pa, Chư Sê, Đak Pơ, Chư Pah, Ia Grai, Phú Thiện, Đức Cơ, Ia Pa và Kbang).
Các tin đã đưa ngày: