Sign In

Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2020 (19/03/2020)

Chiều ngày 17/3/2020, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ đã tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2022. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương.

Chi bộ Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2022. (11/03/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 86-KH/ĐUK ngày 12/9/2019 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 26/9/2019 của Đảng ủy Cục THADS tỉnh về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2022, chiều ngày 10 tháng 3 năm 2020 Chi bộ Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức  Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2022.

Chi đoàn Cục THADS tỉnh Hải Dương tham gia Hội nghị triển khai kế hoạch tháng thanh niên và ra quân bảo vệ môi trường năm 2020 (05/03/2020)

Nhằm phát huy tinh thần sung kích, sáng tạo, quyết tâm đạt được những kết quả tốt nhất, lập thành tích chào mừn kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931-26/3/2020) và kỷ niệm 26 năm Ngày thành lập Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương, Sáng ngày 03/3/2020, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tháng thanh niên và ra quân bảo vệ môi trường năm 2020.

Tài liệu hỏi – đáp phục vụ công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ Cục THADS tỉnh (25/02/2020)

Câu 1: Mục đích, ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ Cục THADS tỉnh?
- Thông qua Đại hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên,
- Củng cố và tăng cường hơn nữa khối đoàn kết, niềm tin của công chức, người lao động với Đảng.
Câu 2: Thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ Cục THADS tỉnh?
Thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ Cục THADS tỉnh: Không quá 02 ngày, dự kiến trong tháng 6/2020.
Câu 3: Độ tuổi tham gia cấp ủy?
-Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy nói chung phải đủ tuổi công tác từ 02 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 01 nhiệm kỳ (60 tháng)
-Những đồng chí được tái cử của cấp ủy: Về độ tuổi giới thiệu tái cử của cấp ủy (gồm đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở); chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy, BTV Đảng ủy Khối xin ý kiến BTV Tỉnh ủy, Ban tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể sau.
Câu 4: Thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy
Tính từ tháng 4/2020.
Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy: Căn cứ vào độ tuổi tái cử sau khi BTV Đảng ủy Khối xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Câu 5: Tiêu chuẩn cấp ủy viên
* Tiêu chuẩn chung nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị khóa XII
- Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
​- Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.
- Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm. 
- Có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước; trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp. 
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ (theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền trong thời gian không quá 6 tháng đến thời điểm giới thiệu nhân sự); bảo đảm tuổi theo quy định. 
* Tiêu chuẩn cụ thể:
Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.
                                                                         Nguồn: Tiểu ban tuyên truyền

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (10/01/2020)

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đư­­ợc sự nhất trí, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Cục THADS tỉnh Hải Dương và Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hải Dương, Sáng ngày 10/01/2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục THADS tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.

Cục THADS tỉnh Hải Dương tổ chức tặng quà cho những gia đình có hooàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó tại xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (15/10/2019)

Được sự nhất trí của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Hải Dương, Ngày 11/10/2019, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Cục THADS tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó tại xã xã Động Quan (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) với hy vọng chia sẻ khó khăn với người dân nơi đây.

Chi đoàn Cục THADS tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2022 (14/08/2019)

Sáng ngày 13/8/2019, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2019 - 2022) nhằm đánh giá kết quả công tác đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019-2022 và bầu ra BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới.

CHI ĐOÀN CỤC THADS TỈNH HẢI DƯƠNG THAM GIA NGÀY HỘI HIẾN MÁU “ HẢI DƯƠNG NGÀN TRÁI TIM HỒNG” NĂM 2019 (01/08/2019)

Hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2019, Đoàn Thanh niên Cục THADS tỉnh phối hợp với Công đoàn bộ phận Cục THADS tỉnh Hải Dương đã phát động đợt hiến máu tình nguyện năm 2019 với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.

CHI ĐOÀN CỤC THADS TỈNH HẢI DƯƠNG HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG VIÊM GAN 28/7 (29/07/2019)

Sáng ngày 26/7/2019, Chi đoàn Cục THADS tỉnh Hải Dương đã tham gia chương trình Mít tinh, diễu hành hưởng ngày Thế giới phòng chống viêm gan năm 2019 tại Bệnh viện Nhiệt đới do UBND tỉnh tổ chức. Chương trình có sự tham gia của đồng chí Lương Văn Cầu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giáo sư Nguyễn Văn Kính – Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới trung ương, Lãnh đạo Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương và các đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh.

CHI ĐOÀN CỤC THADS TỈNH HẢI DƯƠNG TỔ CHỨC DỌN VỆ SINH NGHĨA TRANG LIỆT SỸ PHƯỜNG THANH BÌNH (29/07/2019)

Nhằm hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), để chuẩn bị cho đêm "Thắp nến tri ân - Tưởng nhớ và tôn vinh các anh hùng liệt sỹ”, Chiều ngày 26/7/2019, Đoàn thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Đoàn thanh niên phường Thanh Bình (thành phố Hải Dương) tổ chức vệ sinh, quét dọn, làm đẹp cảnh quan Nghĩa trang Liệt sỹ phường Thanh Bình.
Các tin đã đưa ngày: