Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tăng cường công tác kiểm tra đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

17/05/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tăng cường công tác kiểm tra đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
Qua kết quả công tác trong nhiều năm qua của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, Cấp ủy Chi bộ và tập thể Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang đã xác định được những thuận lợi, khó khăn cũng như kết quả đạt được và mặt tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm và nguyên nhân, từ đó hằng năm tích cực thực hiện những giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, trong đó xác định công tác kiểm tra là một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng, đồng thời đây cũng là nội dung nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra trong Hệ thống Thi hành án dân sự” và việc thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự ngay từ đầu năm theo yêu cầu, chỉ đạo của lãnh đạo Ngành, đặc biệt trong tình hình mới đang ra sức chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ của tỉnh Hậu Giang.

Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra đối với các đơn vị, trong đó chỉ tính riêng 07 tháng năm 2021 đã tiến hành kiểm tra 13 cuộc, trong đó kiểm tra chuyên đề 09 cuộc với nội dung: “việc giao nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ, việc quản lý kho vật chứng”; kiểm tra toàn diện 03 cuộc với nội dung: Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác tổ chức cán bộ và trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; công tác văn phòng, công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án; kế toán ngân sách; việc thực hiện phần mềm quản lý kế toán ngân sách, phần mềm quản lý tài sản; quản lý kho vật chứng; công tác tự kiểm tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo” và kiểm tra đột xuất 01 cuộc đối với hồ sơ ủy thác thi hành án. Ngoài công tác kiểm tra còn chú trọng công tác phúc tra việc thực hiện các kết luận kiểm tra trong năm 2020.

Qua kết quả kiểm tra, đã đánh giá được mặt ưu điểm, ghi nhận biểu dương các đơn vị có thành tích tốt, đồng thời phát hiện, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm và đã kết luận, kiến nghị, biện pháp khắc phục cụ thể của từng nội dung đối với từng đơn vị, trong đó có trường hợp vi phạm trong tổ chức thi hành án phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định. Qua đó, đã từng bước chấn chỉnh, khắc phục được hạn chế, thiếu sót, vi phạm; nhận thức từng đảng viên, công chức và người lao động ngày càng được nâng lên, an tâm công tác; bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền và nghĩa vụ liên quan...

Thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức theo tinh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần cho hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hậu Giang dần đi vào nề nếp, mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo Ngành và Cấp ủy, chính quyền địa phương.

Minh Hải
Phòng NV&TCTHADS.

Các tin đã đưa ngày: