Sign In

Thi hành án Hậu Giang phát động phong trào thi đua chuyên đề về tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động thi hành án dân sự

28/02/2023

Thi hành án Hậu Giang phát động phong trào thi đua chuyên đề về tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động thi hành án dân sự
Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-CTHADS ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang và Kế hoạch 12/KH-CTHADS ngày 16 tháng 02 năm 2023 về phát động phong trào thi đua trong hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang năm 2023.
Cục THADS tỉnh phát động phong trào thi đua chuyên đề về tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động thi hành án dân sự tới toàn thể công chức, người lao động trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang với khẩu hiệu: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp”, thời gian thực hiện từ ngày 01/3/2023 đến hết ngày 30/8/2023.

Phong trào đã tạo thêm động lực động viên, khuyến khích mọi công chức, người lao động trong các cơ quan THADS tỉnh Hậu Giang đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo sự công khai, minh bạch, thuận lợi và cải tiến chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong hoạt động thi hành án dân sự. 
 
Hữu Huy

Các tin đã đưa ngày: