Sign In

Cục THADS tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án năm 2018

14/03/2018

Cục THADS tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án năm 2018
- Đẩy mạnh công tác PBGDPL trong hệ thống THADS, tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức của đội ngũ công chức, người lao động thuộc hệ thống THADS; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đương sự và các đối tượng có liên quan, góp phần triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về THADS, thi hành án hành chính (THAHC).
- Đưa công tác PBGDPL trở thành công cụ quan trọng, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được giao trong hệ thống.
- Phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả trong công tác PBGDPL; tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức và người lao động trong hệ thống THADS. 
- Đa dạng hóa hình thức, phương pháp PBGDPL phù hợp với đặc thù công tác THADS, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, huy động gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công tác PBGDPL; các hoạt động PBGDPL phải được tiến hành thường xuyên, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống THADS và từng cơ quan THADS trong năm 2018.
- Xác định công tác PBGDPL là một trong những nhiệm vụ của hệ thống THADS, trong đó phát huy vai trò chủ động và tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cơ quan THADS với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc PBGDPL về thi hành án trên địa bàn, gắn với việc bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức thi hành án và các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và địa phương phát động.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: