Sign In

Công văn về việc tiếp tục đôn đốc thực hiện nhập hồ sơ THA vào Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức THA và báo cáo thống kê THADS

05/04/2019

Công văn về việc tiếp tục đôn đốc thực hiện nhập hồ sơ THA vào Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức THA và báo cáo thống kê THADS
          Thực  hiện Công văn số 2837/TCTHADS-TKDLCT ngày 31/7/2018 của Tổng cục THADS về việc triển khai chính thức Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức THA và báo cáo thống kê THADS trên toàn quốc từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.
          Cục THADS tỉnh Hậu Giang đã triển khai cho các đơn vị trực thuộc tiến hành nhập hồ sơ THA vào Phần mềm. Để tiếp tục đảm bảo thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng cục THADS về ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thi hành án dân sự; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung như sau:
          - Tiếp tục quán triệt, triển khai Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức THA và báo cáo thống kê THADS đến tất cả công chức, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý;
          - Các đơn vị hoàn tất việc nhập các hồ sơ năm 2018 chuyển sang, phải thường xuyên nhập hồ sơ thụ lý mới  vào phần mềm  và cập nhật đầy đủ thông tin, kết quả thi hành án để lãnh đạo đơn vị phê duyệt hồ sơ chuyển cho Chấp hành viên đề nghị đồng chí Chi cục trưởng hoặc Phó Chi cục trưởng được ủy quyền vào Phần mềm để thực hiện thao tác phê duyệt hồ sơ.
          - Đồng thời phải xuất được dữ liệu từ phần mềm để phục vụ cho báo cáo thống kê gửi về Cục theo quy định. Đối với các đơn vị thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ để phục vụ xuất dữ liệu báo cáo thống kê Văn phòng Cục sẽ báo cáo Lãnh đạo Cục chấn chỉnh và đề xuất rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh.
          - Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của phần mềm chưa đáp ứng được gửi về Cục để tổng hợp báo cáo Tổng cục THADS điều chỉnh cho phù hợp thực tế.
          Mọi thắc mắc xin liên hệ các đồng chí hỗ trợ:
- Thứ nhất: đồng chí Phạm Hữu Huy – Thư ký THADS Văn phòng Cục, Số điện thoại: 0917.133.045, Email: huyph.hug@moj.gov.vn;
- Thứ hai:  đồng chí Trương Hải Bằng – Thẩm tra viên Văn phòng Cục , Số điện thoại: 0939.257.986, Email: bangth.hug@moj.gov.vn;
- Thứ ba: đồng chí Nguyễn Thanh Tần – Chấp hành viên sơ cấp Phòng Nghiệp vụ, Số điện thoại:  0939.080.636, Email: tannt.hug@moj.gov.vn.
          Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: