Sign In

Công văn chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch bệnh covid-19

01/02/2021

Công văn chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch bệnh covid-19
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách, phòng chống dịch bệnh Covid19 (Chỉ thị số 05) và Công văn số 407/TCTHADS-VP ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh đề nghị Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc tập trung quán triệt đối với công chức và người lao động đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác Cục Thi hành án dân sự tỉnh đề nghị Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc tập trung quán triệt đối với công chức và người lao động đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19

Các tin đã đưa ngày: