Sign In

Ban Thanh tra nhân dân giám sát công tác tổ chức cán bộ

11/08/2022

Ban Thanh tra nhân dân giám sát công tác tổ chức cán bộ
Thực hiện Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân, Ban Thanh tra nhân dân xây dựng Kế hoạch số 14/KH-TTND ngày  22 tháng 6 năm 2022 thực hiện giám sát việc tuyển dụng công chức, thi nâng ngạch, chuyển đổi Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP sang Nghị định số 161/2018/NĐ-CP đã được Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang phê duyệt.
Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 11/8/2022 Ban Thanh tra nhân dân tiến hành giám sát đối với công tác tham mưu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Cục.

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo Phòng TCCB bà Bùi Thanh Diễm – Phó Trưởng phòng Phòng TCCB đã thông qua báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức, thi nâng ngạch, chuyển đổi Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP sang Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và yêu cầu công chức trong phòng phối hợp tốt trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan để Ban thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo của Phòng TCCB, Đoàn giám sát nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát; thành viên Ban Thanh tra nhân dân đối thoại trực tiếp với lãnh đạo, công chức thuộc Phòng Tổ chức cán bộ phụ trách công việc có liên quan đến nội dung giám sát; qua đó đã có những giải trình các nội dung Đoàn giám sát đề ra và cung cấp bổ sung tài liệu cho Đoàn giám sát.

Kết quả giám sát, Phòng TCCB đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, thi nâng ngạch, chuyển đổi Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP sang Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ. Bên cạnh những mặt đã đạt được vẫn còn một vài hạn chế nhất định đã được Đoàn giám sát chỉ ra và đã được Phòng TCCB tiếp thu đồng thời sẽ khắc phục kịp thời trong thời gian tới.
Ban Thanh tra nhân dân

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: